Wnioski o zakwaterowanie w Akademikach UW na rok akademicki 2021/2022 

Jeżeli chcecie zamieszkać w którymś z akademików UW, to pamiętajcie o poniższych terminach i informacjach.

Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenta, zgodnie z Komunikatem JMR, składa się w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb.

Składanie wniosków o przyznanie miejsca w Domu Studenta na rok akademicki 2021/2022:

 • dla obecnych doktorantek i doktorantów: do dnia 2 sierpnia 2021 r.,
 • dla osób przyjętych na I rok do Szkół Doktorskich – w ciągu 10 dni od uzyskania dostępu do USOSWeb.

Rozpatrywanie wniosków i przyznawanie miejsc przez Biuro ds. Pomocy Materialnej:

 • obecnym doktorantkom i doktorantom: 27 sierpnia 2021 r. – dla osób, które złożyły komplet dokumentów,
 • doktorantkom i doktorantom przyjętym na I rok do Szkół Doktorskich: 22 września 2021 r.,
 • w przypadku wolnych miejsc wszystkim doktorantkom i doktorantom, którzy nie złożyli wniosków w wyznaczonym terminie oraz osobom, które ubiegały się przez USOSweb o ponowne przyznanie miejsca: 27 września 2021 r.

Kwaterowanie w Domach Studenta:

 • dla wszystkich doktorantek i doktorantów – od 15 września do 5 października 2021 r.

Giełda wymiany miejsc:

Jeżeli chciałybyście/chcielibyście zmienić miejsce, które zostanie Wam przydzielone, możecie się zamienić w ramach giełdy miejsc za pomocą USOSweb od 28 sierpnia do 14 września 2021 r.

❗️ W razie problemów piszcie na adres: akademiki[at]uw.edu.pl ❗️

 

Komunikat JMR w sprawie składania przez studentki i studentów oraz doktorantki i doktorantów wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta, rozpatrywania wniosków oraz kwaterowania w domach studenta na rok akademicki 2021/2022.

Zasady i tryb przyznawania miejsc studentom i doktorantom w domach studenta (załącznik nr 5).

Zarządzenie dotyczące zmiany zasad i trybu przyznawania miejsc studentom i doktorantom w domach studenta.

Zarządzenie dotyczące zmiany zasad i trybu przyznawania miejsc studentom i doktorantom w domach studenta.

___

Applications for accommodation in UW dormitories for the academic year 2021/2022 

If you want to live in one of the University of Warsaw dormitories, please keep the following deadlines and information in mind.

The application for a place in UW dormitories is submitted as an electronic document via USOSweb (in COMMON SECTION choose APPLICATIONS and fill in the application form).

Submission of applications for accommodation in dormitories for the academic year 2021/2022:

 • if you are already our PhD student, you should deliver your documents by 2nd August 2021,
 • if you are a new PhD student who has just been admitted to the first year at doctoral schools, you have 10 days to submit your application from gaining access to the USOSweb.

Processing applications and assigning dormitory accommodation by Student Welfare and Support Office:

 • current PhD students: 27th August 2021 – for those who have submitted a complete application,
 • PhD students admitted to the I year of doctoral schools: 22th September 2021,
 • in the case of vacant places all PhD students who did not submit their applications by the deadline and for those who applied via the USOSWeb system for reassignment of their dormitory accommodation: 27 September 2021.

Moving into student dormitories (for all PhD students):

 • from 15th September 2021 until 5th October 2021.

Accommodation exchange:

 • if you would like to change your place in one of UW dormitories , you can swap through the accommodation exchange using USOSweb from 28th August to 14th September 2021.

❗️If you have any problems, write at: akademiki[at]uw.edu.pl❗️