WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE PRZEDSTAWICIELA DOKTORANTÓW W RADZIE NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Komisja Wyborcza na podstawie § 29 ust. 1 w związku z § 29 ust. 5 Regulaminu Samorządu Doktorantów UW ogłasza wybory uzupełniające przedstawiciela doktorantów w Radzie Naukowej Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna.

Liczba mandatów do obsadzenia:

– 1 mandat.

 

Wybory odbędą się w trybie stacjonarnym 18.10.2021 r. podczas VII Posiedzenia Rady Samorządu Doktorantów UW (początek posiedzenia o godz. 18:30, Krakowskie Przedmieście 24, s. 200). Czynne prawo wyborcze w tych wyborach przysługuje delegatom do Rady Samorządu Doktorantów UW. Bierne prawo wyborcze i możliwość zgłaszania się w wyborach przysługuje wszystkim doktorantom na Uniwersytecie Warszawskim, którzy jako dyscyplinę wiodącą zadeklarują geografię społeczno-ekonomiczną i gospodarkę przestrzenną.

***

Formularze zgłoszeń:

Zgoda kandydata

Wzór deklaracji przynależności do dyscypliny

Komplet podpisanych wersji załączonych dokumentów: zgody kandydata/kandydatki oraz deklaracji dotyczącej przynależności do dyscypliny należy złożyć w Biurze Samorządu Doktorantów UW (ul. Krakowskie Przedmieście 24 pok. 110) w godzinach jego pracy lub wysłać pocztą na adres Biura.

Prosimy również o wysłanie na adres Biura (doktoranci[at]samorzad.uw.edu.pl) oraz na adres Komisji Wyborczej SDUW (komisjawyborczasd[at]uw.edu.pl) skanów ww. dokumentów. W przypadku chęci przesłania prezentacji należy dołączyć ją do wiadomości e-mail przesyłanej do Komisji Wyborczej.

***

Przewodniczący Komisji Wyborczej
Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego

mgr Hubert Kuliński