ZEBRANIE WYBORCZE

Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów informuje, że w dniu

01.03.2021 o godzinie 17:00

odbędą się wybory przedstawiciela doktorantów do

Rady Wydziału Neofilologii (1 mandaty).

Spotkanie wyborcze dobędzie się za pomocą platformy Google Meet

Link do spotkania: TUTAJ

Wzory zgody na kandydowanie oraz Deklaracji znajdują się w ogłoszeniu
o wyborach na stronie Samorządu. Wypełnione dokumenty należy przekazać drogą elektroniczną wraz prezentacją kandydata, na adresy: doktoranci@samorzad.uw.edu.pl oraz komisjawyborczasd@uw.edu.pl.

Kandydatów zobowiązuje się przesłać oryginały zgłoszeń w wersji papierowej do biura Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego za pośrednictwem operatora pocztowego albo dostarczyć je osobiście niezwłocznie, nie później jednak niż po ustaniu występowania sytuacji epidemicznej, o której mowa w § 1 ust. 1 i n. zarządzenia nr 105 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 maja 2020 r. ​w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2​(Monit. UW. poz. 236 z późn. zm.)

Zgoda kandydata

Doktoranci Szkół Doktorskich, którzy chcą wziąć udział w tych wyborach proszeni są o przesłanie wypełnionej Deklaracji jednostki naukowej.

Deklaracja jednostki naukowej

Przewodniczący Komisji Wyborczej

Samorządu Doktorantów UW

mgr Hubert Kuliński