PROTOKÓŁ

ZEBRANIE WYBORCZE

Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów informuje, że w dniu

16.07.2020 o godzinie 18:30

odbędą się wybory przedstawicieli doktorantów do

Kolegium Elektorów Wydziału Archeologii (3 mandaty)

Spotkanie wyborcze odbędzie się za pomocą platformy Google Meet
LINK DO SPOTKANIA

Bierne i czynne prawo wyborcze przysługuje:

  • doktorantom i doktorantkom ze szkół doktorskich, którzy i które w Deklaracji przynależności do jednostki naukowej wskażą Wydział Archeologii (dawniej Instytut Archeologii)

Wzory zgody na kandydowanie oraz Deklaracji znajdują się w ogłoszeniu
o wyborach na stronie Samorządu. Wypełnione dokumenty należy przekazać drogą elektroniczną wraz prezentacją kandydata, na adresy: doktoranci@samorzad.uw.edu.pl oraz komisjawyborczasd@uw.edu.pl.

Kandydatów zobowiązuje się przesłać oryginały zgłoszeń w wersji papierowej do biura Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego za pośrednictwem operatora pocztowego albo dostarczyć je osobiście niezwłocznie, nie później jednak niż po ustaniu występowania sytuacji epidemicznej, o której mowa w § 1 ust. 1 i n. zarządzenia nr 105 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 maja 2020 r. ​w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2​(Monit. UW. poz. 236 z późn. zm.)

Zgoda kandydata

Deklaracja jednostki naukowej

 

Przewodniczący Komisji Wyborczej

Samorządu Doktorantów UW

mgr Hubert Kuliński