Drogie i Drodzy,
gorąco zapraszamy do udziału w naukowych warsztatach pt. „Władza a piśmiennictwo i władza w piśmiennictwie w Europie doby humanizmu: koniec XIV wieku – początek XVII wieku”.
ℹ Warsztaty organizowane są w ramach projektu edukacyjnego 4EU+ Alliance „Humanizm europejski: kwestia długiego trwania”.
👉 Jeśli warunki epidemiczno-sanitarne na to pozwolą, warsztaty te odbędą się we Florencji w dniach 12-16 stycznia 2021 r. – koszty uczestnictwa i podróży zostaną całkowicie pokryte ze środków projektu.
👉 Do udziału w warsztatach zostanie zaproszonych 10 uczestników/czek z każdego z 3 uniwersytetów partnerskich: 2-3 pracowników naukowo-dydaktycznych oraz 7-8 doktorantów i studentów.
ℹ Warunkiem uczestnictwa doktorantów/tek w warsztatach jest przedstawienie prezentacji (30 minut) na temat związany z wątkiem przewodnim warsztatów (Władza a piśmiennictwo i władza w piśmiennictwie w Europie doby humanizmu: koniec XIV wieku – początek XVII wieku).
👉 Języki robocze warsztatów to francuski, włoski i angielski – konieczna jest znajomość nie mniej niż dwóch spośród tych trzech języków.
📌 Zgłoszenia – wraz z tytułem i abstraktem (do 1200 znaków w języku prezentacji, tj. po angielsku, francusku lub włosku) należy przesyłać na adres mailowy dr. hab. Jerzego Pysiaka (j.pysiak@uw.edu.pl) w terminie do 18 października 2021 roku.
—–
Dear PhD students,
we warmly invite you to participate in the scientific workshops „Power versus literature and power in literature in Europe in the era of humanism: the end of the fourteenth century – the beginning of the seventeenth century”.
ℹ The workshops are organized as part of the 4EU + Alliance educational project „European humanism: the issue of long duration”.
👉 If the epidemic and sanitary conditions allow, the workshop will be held in Florence on January 12-16, 2021 – the costs of participation and travel will be fully covered by the project funds.
👉 10 participants from each of 3 partner universities will be invited to participate in the workshop: 2-3 research and teaching staff and 7-8 doctoral students and students.
ℹ The condition for the participation of PhD students in the workshops is to present a presentation (30 minutes) on a topic related to the theme of the workshop (Power versus literature and power in literature in Europe in the era of humanism: end of the 14th century – beginning of the 17th century).
👉 The working languages ​​of the workshop are French, Italian and English – knowledge of at least two of these three languages ​​is required.
📌 Applications – along with the title and abstract (up to 1200 characters in the language of the presentation, i.e. in English, French or Italian) should be sent to the e-mail address of dr. hab. Jerzy Pysiak (j.pysiak@uw.edu.pl) by October 18, 2021.