[EN below] Chcesz pracować nad prawdziwym wyzwaniem miejskim w międzynarodowym multidyscyplinarnym zespole?
Zapisz się na 4EU+ Urban Health Case Challenge (online) i reprezentuj swoje miasto i swoją uczelnię w drugiej edycji tego formatu 🤩
👉 10 studentów z naszej uczelni będzie współpracować w multidyscyplinarnych zespołach ze studentami z 8 innych europejskich uczelni, aby znaleźć rozwiązania rzeczywistego problemu miejskiego.
ℹ Urban Health Case Challenge to inicjatywa w ramach 4EU+ Alliance.
🔹 W tym roku nacisk położono na to, w jaki sposób jakość przestrzeni miejskiej i interakcje społeczne w jej obrębie mogą pomóc w zapobieganiu i łagodzeniu problemów ze zdrowiem psychicznym na poziomie emocjonalnym, psychologicznym i społecznym, a tym samym zapewnić dobre samopoczucie mieszkańców i wzmocnienie spójności społecznej.
🔹 Na naszej uczelni UHCC traktowany jest jako kurs: Urban Health Case Challenge (2400-ZEWW827-OG), za który można uzyskać 3 ECTS.
‼ Termin nadsyłania zgłoszeń: 18 października, 2021.
—-
👉 You want to work on a real-world urban challenge in an international multidisciplinary team?
Sign up for the 4EU+ Urban Health Case Challenge (online) and represent your town and your university in the second edition of this format 🤩
👉 10 students from our university will cooperate in multidisciplinary teams with students from 8 other European universities to find solutions to a real-world urban problem.
ℹ Urban Health Case Challenge is an initiative within the 4EU+ Alliance.
🔹 The focus this year is on how the quality of urban space and social interactions within it can help in the prevention and mitigation of mental health issues on an emotional, psychological and social level and thus to ensure the well-being of the inhabitants and the strengthening of social cohesion.
🔹 At our university the Challenge is treated as a course: Urban Health Case Challenge (2400-ZEWW827-OG), for which you can get 3 ECTS.
‼ Deadline for applications: October 18th, 2021.