Rejestracja na szczepienia przedłużona

Rejestracja na szczepienia przedłużona

‼ [EN below] Drogie i Drodzy, w związku z komunikatem MEiN rejestracja na szczepienia została przedłużona do dzisiaj.
Obserwujcie stronę Uniwersytet Warszawski, na której niebawem pojawi się informacja, w jakich godzinach formularz do zapisów na szczepienia będzie otwarty!
___
‼ Registration for vaccinations against COVID-19 has been extended!
Please check the University of Warsaw website, where it will soon be announced at what time the registration form will be open!
Czytaj dalej

Komunikat Rektora UW w sprawie zapisów na szczepienia cd.

Komunikat Rektora UW w sprawie zapisów na szczepienia cd.

EDIT [ENG below]:
🆙 Jeżeli zastanawiacie się🤔, jak interpretować wyrażenie „tzw. inna osoba prowadząca zajęcia”, to z pomocą przychodzi dawne MNiSW. Stanowisko Ministerstwa jest następujące „prowadzenie czy też współprowadzenie zajęć w ramach praktyk zawodowych, wynikającego z planu studiów, jest wystarczającą przesłanką do stwierdzenia, iż doktorant jest inną osobą prowadzącą zajęcia i winien znaleźć się w ww. wykazie.” (https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/faq/co-w-sytuacji-gdy-doktorant-nie-ma-obowiazku-dydaktycznego-a-jedynie-w-planie-studiow-ma-wskazane-wspolprowadzenie-okreslonej-liczby-godzin-zajec-czy-nalezy-go-zarejestrowac-w-module-pracownicy-jak/)
❗️ Programy studiów doktoranckich oraz programy kształcenia w szkołach doktorskich wymagają realizacji praktyk zawodowych (co prawda w różnym wymiarze godzin dydaktycznych, ale są one obowiązkowe).
❗️ W komunikacie MEiN dotyczącym szczepień nie ma, w odniesieniu do grupy tzw. innych osób prowadzących zajęcia, dodatkowych warunków odnośnie do liczby godzin prowadzonych zajęć, terminów (semestr zimowy/letni) i innych, których spełnienie warunkowałoby zakwalifikowanie tych osób do szczepienia.
‼️ PAMIĘTAJCIE, ŻE FORMULARZ ZAPISU NA SZCZEPIENIA BĘDZIE DOSTĘPNY TYLKO DO CZWARTKU 18 LUTEGO 2021 R. DO GODZ. 8:00.
❗❗ [EN below] Na skrzynki mailowe wpisane w USOS powinien trafić komunikat na temat szczepienia przeciw COVID-19. Wyciąg najważniejszych informacji znajduje się poniżej: Proces zgłaszania doktorantów zainteresowanych szczepieniem – etapy:
1️⃣ UW zbiera od uprawnionych doktorantów i doktorantek deklarację udziału w szczepieniach – każda zainteresowana osoba wypełnia formularz „Zgłoszenie na szczepienie dla doktorantów przeciw COVID-19″
2️⃣ UW w Systemie POL-on przygotowuje listę doktorantów i doktorantek (w POL-on zarejestrowanych jako „inne osoby prowadzące zajęcia”) zainteresowanych udziałem w szczepieniach wraz z wymaganymi danymi. UW zgłasza do szczepienia wyłącznie tych doktorantów i te doktorantki, którzy wypełnili i wysłali formularz „Zgłoszenie na szczepienie dla doktorantów przeciw COVID-19″;
3️⃣ System POL-on przekazuje listę zgłoszonych doktorantów do NFZ;
4️⃣ NFZ przekazuje listy zgłoszeń do właściwych punktów szczepień; punkty szczepień kontaktują się z doktorantami i doktorantkami w celu ustalenia terminu szczepień.
❓ Kto może zapisać się na szczepienie
❓ Zapisy obejmują doktorantów i doktorantki:
– prowadzących zajęcia na UW
– doktoranci i doktorantki, którzy nie są zatrudnieni przez UW, ale prowadzą w UW zajęcia (tzw. inna osoba prowadząca zajęcia);
– urodzonych po 31.12.1955 r., do 31.12.2003 r.;
– niezgłoszonych jeszcze do szczepień przez inną uczelnię.
❓ Jak zapisać się na szczepienie
❓ Jeżeli jesteś doktorantem lub doktorantką i spełniasz ww. warunki i chcesz się zapisać na szczepienie, wypełnij formularz zgłoszeniowy: „Zgłoszenie na szczepienie dla doktorantów przeciw COVID-19″.
Link do formularza został podany w wiadomości e-mail. W przypadku gdy mejl nie przyszedł, prosimy kontaktować się z uczelnianym koordynatorem zbierania danych panią Magdaleną Gaczyńską, zastępcą dyrektora ds. pracowniczych, e-mail: Magdalena.Gaczynska(at)adm.uw.edu.pl. Zarząd Samorządu Doktorantów nie jest odpowiedzialny za zarządzenie formularzem oraz za zbieranie danych w tym zakresie.
— EDIT: 🆙 If you keep asking yourself🤔 if you are among „other persons conducting classes”. Please, say no more. In its previous announcements, then the Ministery of Science and Higher Education stated that PhD students who under their internship conduct classes should be considered as „other persons conducting classes”.
❗️ Programs of both, doctoral schools and doctoral studies, require all PhD students to do the teaching internship (the number of hours and the form might vary between disciplines and Faculties but they are obligatory).
❗️ In the MEiN announcement regarding vaccination, there are no requirements about the number of hours of conducted classes, their dates, or any other additional conditions to be qualified for the vaccination program.
‼️ REMEMBER THAT THE FORM IS OPEN TILL THURSDAY 8:00 AM (18th FEBRUARY 2021). PLEASE DO NOT LEAVE IT UNTIL THE LAST MOMENT.
❗❗ A message on vaccination against COVID-19 should have been sent to the e-mail addresses entered in the USOS. An extract of the most important information is provided below: Process of registering PhD students interested in vaccination – stages:
1️⃣ The University of Warsaw collects a declaration of participation in vaccinations from eligible PhD students – each interested person completes the form „Application for vaccination for PhD students against COVID-19”
2️⃣ In the POL-on System, the University of Warsaw prepares a list of PhD students (registered in POL-on as „other persons conducting classes”) interested in vaccination along with the required data. The University of Warsaw submits for vaccination only those PhD students who completed and they sent the form „Application for vaccination for PhD students against COVID-19”;
3️⃣ The POL-on system submits the list of submitted PhD students to the National Health Fund;
4️⃣ The National Health Fund forwards the notification lists to the appropriate vaccination points; vaccination points contact PhD students to arrange the date of vaccination.
❓ Who can sign up for a vaccination
❓ Enrollments include PhD students :
– who are conducting classes at the University of Warsaw
– PhD students who are not employed by the University of Warsaw, but conduct classes at the University of Warsaw (the so-called other person conducting the classes);
– born after December 31, 1955, and before December 31, 2003;
– not yet enrolled for vaccination by another university.
❓ How to sign up for a vaccination ❓
If you are a PhD student and meet the above-mentioned conditions and you want to register for vaccination, fill in the application form: „Application for vaccination for PhD students against COVID-19.”
The link to the form have been provided in the e-mail. If the e-mail have not come, please contact the university vaccination data collection coordinator, Ms Magdalena Gaczyńska, deputy director for employee affairs, e-mail: Magdalena.Gaczynska (at) adm.uw.edu.pl. The PhD Students’ Union Board is not responsible for managing the form or for collecting data in this regard.
Czytaj dalej

[Sojusz 4EU+] Oferta kursów online Uniwersytetu Karola w Pradze dla doktorantów / Charles University: Online course offer for 4EU+ PhD students

[Sojusz 4EU+] Oferta kursów online Uniwersytetu Karola w Pradze dla doktorantów / Charles University: Online course offer for 4EU+ PhD students

ℹ Oferta kursów online na semestr letni 2020/2021, przygotowanej przez Uniwersytet Karola w Pradze dla studentów i studentek oraz doktorantów i doktorantek uczelni partnerskich Sojuszu 4EU+

👉 Listę kursów oraz wszelkie informacje można znaleźć na stronie: https://4euplus.eu/4EU-207.html

👉 Każda osoba, która będzie chętna zapisać się na wybrane przez siebie zajęcia, powinna zgodnie z załączoną instrukcją wypełnić tabelkę oraz przesłać ją bezpośrednio do pani Terezy Vosejpkovej, która koordynuje proces rejestracji, na adres mailowy: tereza.vosejpkova@ruk.cuni.cz

👉 Część zajęć rusza już w tym tygodniu!

__
ℹ️ Online course offer for 4EU+ students and PhD students (summer semester 2020/2021)
👉 The list of courses and all information can be found at: https://4euplus.eu/4EU-207.html
👉 If you want to sign up for classes, please fill in the nomination table and send it to CU Mobility Officer: tereza.vosejpkova@ruk.cuni.cz.
👉 Some classes start already this week!
Czytaj dalej

Szkolenia BUW dla doktorantów UW

Szkolenia BUW dla doktorantów UW

ℹ Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie zaprasza na cykl szkoleń z zakresu pisania, publikowania i promowania tekstów naukowych ✍️

🔹 Szkolenia odbywają się poprzez Google Meet. Zajęcia trwają od 60 do 120 minut.
🔹 BUW nie prowadzi rejestracji na kursy. By wziąć udział w wybranym szkoleniu wystarczy wejść w link do spotkania ze strony BUW o godzinie rozpoczęcia webinarium.

🔹 Oferta szkoleń:
👉 Zasoby online dla historyków i archeologów, 16 lutego 2021 r., godz. 17-18:30 oraz 16 marca 2021 r., godz. 17-18:30
👉 Menedżery bibliografii – Mendeley, 17 lutego 2021 r., godz. 16-17:30 oraz 25 marca 2021 r., godz. 14-15:30
👉 Jak i gdzie szukać literatury do pracy doktorskiej?, 18 lutego 2021 r., godz. 13-14:30, 4 marca 2021 r., godz. 13-14:30 oraz 18 marca 2021 r., godz. 13-14:30
👉 Redakcja tekstu naukowego w Microsoft Word, 22 lutego 2021 r., godz. 18-20 oraz 24 marca 2021 r., godz. 13-15
👉 Zasoby online dla polonistów: bazy bibliograficzne, e-książki, e-czasopisma, 23 lutego 2021 r., godz. 14-15:30 oraz 23 marca 2021 r., godz. 14-15:30
👉 Zaloguj się do wiedzy. Praktyczne umiejętności korzystania z e-zbiorów. Książki i czasopisma elektroniczne w sieci UW, 23 lutego 2021 r., godz. 18:30-19:30 oraz 11 marca 2021 r., godz. 12:30-13:30

🔹 Szczegóły dotyczące szkoleń oraz linki do spotkań znajdziecie tutaj: https://www.buw.uw.edu.pl/szkolenia/szkolenia-dla-doktorantow/

Czytaj dalej

Komunikat Rektora UW w sprawie zapisów na szczepienia

Komunikat Rektora UW w sprawie zapisów na szczepienia

❗️❗️Opublikowany został komunikat Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie zapisów na szczepienia przeciw COVID-19 dla nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na UW.
Oddzielny komunikat skierowany do osób prowadzących zajęcia w tym dla doktorantów planowany jest na jutro tj. 15 lutego 2021 r.
Zgodnie z wcześniejszymi informacjami zostanie uruchomiony formularz elektroniczny na poziomie centralnym, który będzie zbierał deklaracje udziału w szczepieniach.
❗️❗️The announcement of the Rector of the University of Warsaw on the registration of vaccinations against COVID-19 for academic teachers and other persons conducting classes at the University of Warsaw was published.
A separate message for people conducting classes, including PhD students, is planned for tomorrow, February 15, 2021.
As previously announced, an electronic form will be launched at the central level to collect declarations of participation in vaccinations.
Czytaj dalej