Szanowna i Droga Rado, Szanowne i Drogie Przewodniczące, Szanowni i Drodzy Przewodniczący, Szanowni i Drodzy Doktoranci, Szanowne i Drogie Doktorantki,

mam ogromną przyjemność zaprosić na Wyborcze Posiedzenie Rady Samorządu Doktorantów UW. W związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu Uniwersytetu Warszawskiego spowodowanymi pandemią COVID-19 oraz na podstawie § 13 ust. 8 Regulaminu Samorządu Doktorantów UW (okoliczności nie pozwalają na zebranie się wielu osób w jednym miejscu i czasie) odbędzie się ono już 25 lutego o godzinie 18.30 przy pomocy Zooma. Osoby, które chciałyby wziąć udział w posiedzeniu Rady proszone są o zgłaszanie takiej chęci poprzez wysłanie maila na adres Biura Samorządu Doktorantów UW: doktoranci[at]samorzad.uw.edu.pl do godziny 15.00 25.02.2021 r.
Podczas posiedzenia poza tradycyjnymi wyborami organów Samorządu Doktorantów UW Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów UW przeprowadzi wybory przedstawicieli i przedstawicielek doktorantek i doktorantów do Rad Naukowych Dyscyplin. Poniżej znajduje się link do obwieszczenia Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów UW, gdzie poza samą treścią obwieszczenia można również znaleźć wzór zgody kandydata / kandydatki oraz wzór deklaracji dotyczącej przynależności do dyscypliny. Szczególnie prosiłbym o zwrócenie uwagi na ten drugi dokument, bo wymaga on nie tylko podpisu kandydata lub kandydatki, ale również kierownika / kierowniczki studiów doktoranckich (w przypadku osób z otwartym przewodem doktorskim wystarczy kopia uchwały rady jednostki otwierającej przewód doktorski) lub dyrektor / dyrektora szkoły doktorskiej. Przypominam, że zgodnie z Regulaminem Samorządu Doktorantów UW kandydaci i kandydatki muszą przynależeć do dyscypliny w ramach, której funkcjonuje rada do której kandydują.

http://www.doktoranci.uw.edu.pl/rady-naukowe-dyscyplin-wybory-przedstawicieli-doktorantow-w-kadencji-2021-2022/

Poza wyborami do Rad Naukowych Dyscyplin przeprowadzone zostaną również wybory przedstawicieli i przedstawicielek doktorantek i doktorantów w Radach Dydaktycznych. Kandydaci i kandydatki proszone są o wypełnienie formularza online oraz złożenie papierowej zgody:

Aby zgoda kandydata / kandydatki była kompletna, należy dołączyć deklarację dotyczącą przynależności do dyscypliny naukowej podpisaną przez dyrektor/dyrektora szkoły doktorskiej lub kierownika/kierowniczkę studiów doktoranckich (http://www.doktoranci.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2019/12/Deklaracja-dot.-dyscypliny-naukowej.pdf) lub w przypadku osób z otwartym przewodem doktorskim — kopię uchwały rady jednostki otwierającej przewód doktorski.

Doktoranci i doktorantki funkcjonujące w Radach Dydaktycznych muszą reprezentować dyscyplinę naukową związaną z dyscypliną wiodącą dla kierunku / kierunków studiów reprezentowanych w Radzie Dydaktycznej. Zgodnie z Regulaminem Samorządu Doktorantów UW za związanie z dyscypliną naukową rozumie się reprezentowanie dyscypliny naukowej należącej do tej samej dziedziny nauki, posiadanie stopnia w danej dyscyplinie lub posiadanie tytułu zawodowego na kierunku studiów, który należy do danej Rady Dydaktycznej.

Zgoda na kandydowanie w innych wyborach dokonywanych przez Radę – Zgoda kandydata (PDF) /Zgoda kandydata (DOCX)

Komplet podpisanych wersji załączonych dokumentów: zgody kandydata / kandydatki oraz deklarację dotyczącą przynależności do dyscypliny należy złożyć w Biurze Samorządu Doktorantów UW (ul. Krakowskie Przedmieście 24 pok. 110) w godzinach jego pracy, wysłać pocztą na adres Biura lub zanieść do kancelarii UW mieszczącej się w Auditorium Maximum. Prosimy również o wysłanie na adres Biura (doktoranci[at]samorzad.uw.edu.pl) oraz na adres Komisji Wyborczej SDUW (komisjawyborczasd[at]uw.edu.pl) skanów ww. dokumentów, gdyż ze względu na pandemię dokumenty mogą nie trafić na czas do Biura SDUW. Skany muszą zostać przesłane nie później niż do 24 lutego do godz. 23:59.

W przypadku zgody podpisanej za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego (podpis z wykorzystaniem profilu zaufanego) albo podpisu osobistego (podpis z wykorzystaniem e-dowodu) nie ma obowiązku dostarczenia pisemnej wersji zgody. Dokumenty podpisane w ten sposób należy przesłać na adres Biura SD UW oraz na adres Komisji Wyborczej SD UW.

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:
 • Otwarcie posiedzenia.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Ogłoszenia Przewodniczącej ZSD UW i Zarządu SD UW.
 • Ogłoszenia Sekretarza RSD UW.
 • Wybór komisji Skrutacyjnej.
 • Wybór Przewodniczącej / Przewodniczącego Samorządu Doktorantów UW.
 • Wybór Zarządu Samorządu Doktorantów UW.
 • Wybór Sekretarz / Sekretarza Rady Samorządu Doktorantów UW.
 • Wybór przedstawicieli i przedstawicielek do komisji senackich.
 • Wybór doktoranckich kandydatek i kandydatów do Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów.
 • Wybór doktoranckich kandydatek i kandydatów do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów.
 • Wybór doktoranckich kandydatek i kandydatów do Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej.
 • Wybory przedstawicieli i przedstawicielek Samorządu Doktorantów UW w Radach Naukowych Dyscyplin.
 • Wybory przedstawicieli i przedstawicielek Samorządu Doktorantów UW w Radach Dydaktycznych.
 • Wolne wnioski.
 • Zamknięcie posiedzenia.
Mam nadzieję, że się wszyscy zobaczymy się na posiedzeniu. Jeśli któraś z delegatek lub delegatów nie będzie mógł dotrzeć to bardzo prosiłbym o informację.
Mikołaj Biesaga
Sekretarz Rady Samorządu Doktorantów UW