[EN below]
‼️KOMUNIKAT‼️
29 września JM Rektor UW wydał zarządzenie dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w okresie stanu
epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Wprowadza ono następujące zasady funkcjonowania Uczelni:
➡️każdy członek/członkini wspólnoty UW oraz inne osoby przebywające na terenie uczelni zobowiązani są do przestrzegania wymogów higieniczno-sanitarnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz zaleceń i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego wydanych w związku z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS-CoV-2;
➡️aktualne wymogi higieniczno-sanitarne ogłaszane są przez kanclerza i kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych UW;
➡️obowiązuje ZAKAZ przebywania na terenie uczelni osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2, tych, u których zaobserwowano choćby jeden z objawów charakterystycznych dla choroby COVID-19 lub zamieszkujących z takimi osobami;
➡️publiczne wydarzenia, spotkania, zgromadzenia i uroczystości na terenie UW, w tym konferencje, sympozja i seminaria naukowe, wykłady otwarte, spotkania uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich oraz zajęcia Uniwersytetu Otwartego, mogą odbywać się za uprzednią zgodą, odpowiednio do miejsca wydarzenia lub spotkania, właściwego kierownika jednostki organizacyjnej lub kanclerza;
➡️egzaminy doktorskie w przewodach doktorskich wszczętych do dnia 30 kwietnia 2019 r. w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej, dyscypliny dodatkowej i obcego języka nowożytnego, egzaminy z dyscypliny naukowej w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora wszczętych po dniu 30 września 2019 r. oraz OBRONY ROZPRAW DOKTORSKICH odbywają się w trybie zdalnym;
➡️obrony rozpraw doktorskich w trybie zdalnym przeprowadza się zgodnie z zarządzeniem nr 111 rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 maja 2020 r.;
➡️jeżeli przewodnicząca/przewodniczący odpowiednio komisji egzaminacyjnej lub komisji doktorskiej w porozumieniu z osobą ubiegającą się o nadanie stopnia naukowego tak postanowi, odpowiednio egzamin lub obrona rozprawy doktorskiej MOGĄ odbyć się w obiektach UW;
➡️w przypadku prowadzenia zajęć dydaktycznych w obiektach UW prowadzący zajęcia są zobowiązani do ich realizacji w sposób zapewniający przestrzeganie wymogów higieniczno-sanitarnych;
➡️zakazuje się uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w obiektach UW osobom zakażonym wirusem SARS-CoV-2, tym, u których zaobserwowano choćby jeden z objawów charakterystycznych dla choroby COVID-19 lub zamieszkujących z takimi osobami. W przypadku zajęć obowiązkowych uczestniczka/uczestnik objęty zakazem jest zobowiązany do niezwłocznego skontaktowania się pocztą elektroniczną z prowadzącą/prowadzącym zajęcia oraz do uzyskania przewidzianych dla zajęć efektów uczenia się w sposób wskazany przez prowadzącego zajęcia;
➡️doktorantki i doktoranci mogą prowadzić pracę badawczą na terenie UW za zgodą kierowniczki/kierownika jednostki organizacyjnej, jeżeli zachowane zostaną w jej trakcie wymogi higieniczno-sanitarne;
➡️zawiesza się organizację studenckich i doktoranckich obozów wyjazdowych, o ile nie są realizowane w trybie zdalnym;
➡️studenckie lub doktoranckie szkoły letnie mogą być realizowane w innym trybie niż zdalny, w sposób zapewniający przestrzeganie wymogów higieniczno-sanitarnych, za których przestrzeganie odpowiada organizator szkoły letniej;
➡️służbowe wyjazdy zagraniczne są dozwolone, jeżeli nie sprzeciwiają się temu obowiązujące przepisy prawa oraz zalecenia i wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego. Osoba wyjeżdżająca jest odpowiedzialna za posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego na okres podróży i pobytu za granicą;
➡️przyjazdy gości krajowych i zagranicznych na UW są dozwolone za uprzednią zgodą kierowniczki/kierownika jednostki organizacyjnej przyjmującej gościa, jeżeli nie sprzeciwiają się temu obowiązujące przepisy prawa oraz zalecenia i wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego;
➡️kwaterowanie w domach studenta i innych obiektach UW odbywa się na zasadach uwzględniających stan epidemii;
➡️obowiązuje ZAKAZ odwiedzin przez gości zewnętrznych w domach studenta oraz innych obiektach UW. Nie dotyczy to obiektów świadczących usługi hotelowe w części hotelowej na zasadach komercyjnych;
➡️doktorantki i doktoranci, zakwaterowani bądź ubiegający się̨ o zakwaterowanie w domu studenckim, Domu Pracownika Naukowego lub innym obiekcie UW zobowiązani są̨ do złożenia na żądanie kierowniczki/kierownika obiektu oświadczenia w sprawie skierowania lub odbywania przez nich kwarantanny;
➡️Dyrektor Biblioteki zamieszcza na stronie internetowej BUW informację o aktualnie obowiązujących zasadach pracy Biblioteki i obsługi czytelników, zapewniając dostęp do literatury, w tym drogą elektroniczną w formie skanów;
➡️obowiązek poinformowania o podejrzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 dotyczy również doktorantów. Informacja powinna być przekazana odpowiednio właściwemu dyrektorowi szkoły doktorskiej – w przypadku doktorantek i doktorantów kształcących się w szkole doktorskiej; kierowniczce/kierownikowi studiów doktoranckich – w przypadku uczestniczek/uczestników studiów doktoranckich.
Treść zarządzenia dostępna jest na stronie: https://www.uw.edu.pl/funkcjonowanie-uw-po-1-pazdziernika/
‼ ANNOUNCEMENT‼
On September 29, the Rector of the University of Warsaw issued an ordinance regarding the functioning of the University of Warsaw during the epidemic state announced in connection with SARS-CoV-2 virus infections. It introduces the following principles of the University’s functioning:
➡️each member of the UW community and other persons staying at the university are required to comply with the hygiene and sanitary requirements resulting from applicable law and the recommendations and guidelines of the Chief Sanitary Inspector issued in connection with the risk of infection with SARS-CoV-2 virus;
➡️the current hygiene and sanitary requirements are announced by the chancellor and heads of individual organizational units of the University of Warsaw;
➡️it is FORBIDDEN for the people infected with the SARS-CoV-2 virus, those who have observed at least one of the symptoms characteristic of the COVID-19 disease or live in a domicile with such people, to stay at the university;
➡️public events, meetings, assemblies and celebrations at the University of Warsaw, including conferences, symposia and scientific seminars, open lectures, meetings of university student and doctoral organizations and classes at the Open University, may take place with prior consent, depending on the venue of the event or meeting, of the relevant head of the organizational unit or the chancellor;
➡️doctoral exams in doctoral proceedings initiated before April 30 2019 in the field of the basic discipline corresponding to the topic of the doctoral dissertation, additional discipline and a modern foreign language, examinations in the scientific discipline in proceedings for the award of the doctoral degree initiated after 30 September 2019 and DOCTORAL DEFENSES take place remotely;
➡️remote defense of doctoral dissertations is carried out in accordance with the ordinance No. 111 of the Rector of the University of Warsaw of May 29, 2020;
➡️ if the chairman / chairman of the examination committee or doctoral dissertation committee, in consultation with the person applying for the academic degree, decides so, the examination or the defense of the doctoral dissertation, respectively, MAY take place at UW facilities;
➡️in the case of conducting classes in the facilities of the University of Warsaw, the lecturers are obliged to carry them out in a way that ensures compliance with the hygiene and sanitary requirements;
➡️people infected with the SARS-CoV-2 virus, who have at least one of the symptoms characteristic of the COVID-19 disease or who live with such people in a domicile, are forbidden to participate in classes at the University of Warsaw. In the case of compulsory classes, the participant subject to the ban is obliged to immediately contact the teacher by e-mail and to obtain the learning outcomes provided for the classes in the manner indicated by the teacher;
➡️PhD students may conduct research work at the University of Warsaw with the consent of the head of the organizational unit, provided that the hygiene and sanitary requirements are met during the research;
➡️organization of student and doctoral travel camps is suspended, provided that they are not carried out remotely;
➡️student or doctoral summer schools may be implemented in a mode other than remote, in a way that ensures compliance with hygiene and sanitary requirements, the compliance with which is the responsibility of the summer school organizer;
➡️business trips abroad are allowed, unless otherwise contradicted by applicable law as well as recommendations and guidelines of the Chief Sanitary Inspector. The person leaving is responsible for having health insurance for the period of travel and stay abroad;
➡️arrivals of domestic and foreign guests at the University of Warsaw are allowed with the prior consent of the head of the host organizational unit, provided that the applicable law and recommendations and guidelines of the Chief Sanitary Inspector do not contradict it;
➡️accommodation in dormitories and other facilities of the University of Warsaw is based on the principles of the epidemic state;
➡️it is forbidden to visit dormitories and other facilities of the University of Warsaw. This does not apply to facilities providing hotel services in the hotel part on a commercial basis;
➡️PhD students, accommodated or applying for accommodation in a dormitory, a Researcher’s House or another facility of the University of Warsaw, are obliged to submit, at the request of the manager / facility manager, a declaration regarding their quarantine;
➡️the Library’s Director publishes on the library’s website information about the currently applicable rules of the Library’s work and readers services, providing access to literature, including electronically in the form of scans;
➡️the obligation to inform about suspected infection with SARS-CoV-2 also applies to PhD students. Information should be provided to the appropriate head of a doctoral school – in the case of PhD students studying at a doctoral school; the head of doctoral studies – in the case of PhD students of doctoral studies.
The content of the ordinance is available at: https://www.uw.edu.pl/funkcjonowanie-uw-po-1-pazdziernika/