‼️ KOMUNIKAT ‼️

18 czerwca JM Rektor UW wydał zarządzenie dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w stanie epidemii COVID-19, które stosuje się od 1 lipca 2021 roku. Wprowadza ono następujące zasady funkcjonowania Uczelni:

➡️ od 1 lipca 2021 r. Uniwersytet Warszawski funkcjonuje na zasadach ogólnych, czyli stacjonarnie, jednak w uzasadnionych przypadkach możliwa jest praca zdalna, jak również zdalne posiedzenia poszczególnych gremiów na UW;
➡️ egzaminy doktorskie w przewodach doktorskich wszczętych do dnia 30 kwietnia 2019 r. w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej, dyscypliny dodatkowej i obcego języka nowożytnego, egzaminy z dyscypliny naukowej w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora wszczętych po dniu 30 września 2019 r., OBRONY ROZPRAW DOKTORSKICH przeprowadza za zasadach ogólnych (STACJONARNIE), jednak w uzasadnionych przypadkach mogą się one odbywać w trybie zdalnym;
➡️ na terenie Uniwersytetu Warszawskiego nie mogą przebywać osoby: zakażone wirusem SARS-CoV-2 lub u których zaobserwowano choćby jeden z objawów charakterystycznych dla COVID-19, a także członkinie i członkowie społeczności UW, którzy mieszkają z osobami zakażonymi wirusem SARS-CoV-2 lub mającymi objawy charakterystyczne dla tej choroby;
➡️ za zgodą właściwego kierownika jednostki organizacyjnej lub kanclerza, na Uniwersytecie Warszawskim mogą odbywać się: publiczne wydarzenia, spotkania, imprezy integracyjne, kulturalne i naukowe, zgromadzenia i uroczystości (w tym konferencje, sympozja i seminaria naukowe, wykłady otwarte, spotkania uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich, samorządu studenckiego i samorządu doktorantów oraz kursy i szkolenia);
➡️ studenckie lub doktoranckie szkoły letnie, spotkania integracyjne oraz obozy mogą być realizowane na zasadach ogólnych (stacjonarnie) w sposób zapewniający zachowanie wymogów higieniczno-sanitarnych;

➡️ Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie działa i udostępnia zbiory na zasadach ogólnych, w tym w soboty i niedziele, biblioteki funkcjonujące na terenie UW, w tym czytelnie, działają i udostępniają zbiory na zasadach ogólnych. Możliwe jest jednak częściowe udostępnianie zbiorów w trybie bezobsługowym.

‼ ANNOUNCEMENT ‼

On June 18, the Rector of the University of Warsaw issued an ordinance on the operation of the University of Warsaw in the state of the COVID-19 epidemic, which applies from 1 July 2021. It introduces the following principles of the University’s functioning:

 

➡️ as of 1st July UW operates under general rules – on-site. In justified cases, remote work, and online meetings of certain bodies at the University of Warsaw, are possible;
➡️ doctoral exams in doctoral proceedings initiated before April 30 2019 in the field of the basic discipline corresponding to the topic of the doctoral dissertation, additional discipline and a modern foreign language, examinations in the scientific discipline in proceedings for the award of the doctoral degree initiated after 30 September 2019 and DOCTORAL DEFENSES take place ON-SITE, but in justified cases they can be held remotely;
➡️ individuals with possible symptoms of COVID-19 and individuals who live in the same household with someone with COVID-19 are not permitted to stay at the UW premises;
➡️ public events, meetings, gatherings, open lectures, conferences, courses and training may be held on-site with the permission of heads of unites or Chancellor;
➡️ summer schools, camps, and meetings may take place on-site in compliance with sanitary and hygienic requirements;

➡️ the University of Warsaw Library and other libraries make their collections accessible to users, complying with sanitary and hygienic requirements. If there are technical possibilities, libraries may operate in self-service mode.