Wybory ponowne do RI Genetyki i Biotechnologii

Wybory ponowne do RI Genetyki i Biotechnologii

PROTOKÓŁ

ZEBRANIE WYBORCZE

Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów informuje, że w dniu

17.09.2020 o godzinie 15:00

odbędą się wybory przedstawicieli doktorantów do

Rady Naukowej Instytutu Genetyki i Biotechnologii (1 mandat).

Spotkanie wyborcze dobędzie się za pomocą platformy Google Meet
Link do spotkania

Wzory zgody na kandydowanie oraz Deklaracji znajdują się w ogłoszeniu
o wyborach na stronie Samorządu. Wypełnione dokumenty należy przekazać drogą elektroniczną wraz prezentacją kandydata, na adresy: doktoranci@samorzad.uw.edu.pl oraz komisjawyborczasd@uw.edu.pl.

Kandydatów zobowiązuje się przesłać oryginały zgłoszeń w wersji papierowej do biura Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego za pośrednictwem operatora pocztowego albo dostarczyć je osobiście niezwłocznie, nie później jednak niż po ustaniu występowania sytuacji epidemicznej, o której mowa w § 1 ust. 1 i n. zarządzenia nr 105 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 maja 2020 r. ​w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2​(Monit. UW. poz. 236 z późn. zm.)

Zgoda kandydata

Doktoranci Szkół Doktorskich, którzy chcą oddać głos w wyborach w tej jednostce proszeni są o wypełnienie deklaracji

Deklaracja jednostki naukowej

Przewodniczący Komisji Wyborczej

Samorządu Doktorantów UW

mgr Hubert Kuliński

Czytaj dalej

Wybory ponowne do RI Biologii Funkcjonalnej i Ekologii

Wybory ponowne do RI Biologii Funkcjonalnej i Ekologii

PROTOKÓŁ

ZEBRANIE WYBORCZE

Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów informuje, że w dniu

17.09.2020 o godzinie 15:00

odbędą się wybory przedstawicieli doktorantów do

Rady Naukowej Instytutu Biologii Funkcjonalnej i Ekologii (2 mandat).

Spotkanie wyborcze dobędzie się za pomocą platformy Google Meet
Link do spotkania

Wzory zgody na kandydowanie oraz Deklaracji znajdują się w ogłoszeniu
o wyborach na stronie Samorządu. Wypełnione dokumenty należy przekazać drogą elektroniczną wraz prezentacją kandydata, na adresy: doktoranci@samorzad.uw.edu.pl oraz komisjawyborczasd@uw.edu.pl.

Kandydatów zobowiązuje się przesłać oryginały zgłoszeń w wersji papierowej do biura Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego za pośrednictwem operatora pocztowego albo dostarczyć je osobiście niezwłocznie, nie później jednak niż po ustaniu występowania sytuacji epidemicznej, o której mowa w § 1 ust. 1 i n. zarządzenia nr 105 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 maja 2020 r. ​w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2​(Monit. UW. poz. 236 z późn. zm.)

Zgoda kandydata

Doktoranci Szkół Doktorskich, którzy chcą oddać głos w wyborach w tej jednostce proszeni są o wypełnienie deklaracji

Deklaracja jednostki naukowej

Przewodniczący Komisji Wyborczej

Samorządu Doktorantów UW

mgr Hubert Kuliński

Czytaj dalej

Kształcenie zdalne w semestrze zimowym

Kształcenie zdalne w semestrze zimowym

[EN below]❗️Drogie Doktorantki i Drodzy Doktoranci❗️

➡️7 września JM Rektor UW wydał zarządzenie w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.
➡️Zajęcia na studiach I i II stopnia, na studiach jednolitych, na studiach III stopnia (doktoranckich) oraz w szkołach doktorskich będą prowadzone w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
➡️W przypadkach wymagających bezpośredniego kontaktu prowadzącej/prowadzącego z uczestniczkami/uczestnikami zajęć, jak również w przypadku konieczności zachowania właściwego toku kształcenia, zajęcia dydaktyczne w całości lub w części mogą być prowadzone w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego z zachowaniem wymogów higieniczno-sanitarnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami i wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.
➡️Decyzję w sprawie prowadzenia kształcenia w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego podejmuje kierowniczka/kierownik studiów doktoranckich w odniesieniu do zajęć prowadzonych na studiach doktoranckich oraz dyrektor szkoły doktorskiej w odniesieniu do zajęć prowadzonych w szkole doktorskiej.
➡️Zajęcia ogólnouniwersyteckie oraz ogólnouniwersyteckie lektoraty języków obcych nowożytnych są prowadzone wyłącznie w trybie zdalnym.
➡️Decyzję w sprawie określenia narzędzi informatycznych oraz formy prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach doktoranckich oraz w szkołach doktorskich podejmuje odpowiednio kierowniczka/kierownik studiów doktoranckich lub dyrektor szkoły doktorskiej do dnia 30 września 2020 r.
➡️W celu przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym ich uczestnicy/uczestniczki korzystają z kont poczty elektronicznej o domenie identyfikowanej z Uniwersytetem Warszawskim.
➡️Do przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym stosuje się następujące narzędzia informatyczne:
🔹narzędzia dostępne w ramach ogólnouniwersyteckiej platformy e-learningowej „Kampus” prowadzonej przez Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego,
🔹narzędzia Google dostępne w ramach pakietu „G Suite dla Szkół i Uczelni”.

***
➡️On September 7, Rector of the University of Warsaw issued a new ordinance concerning the organization of teaching in the winter semester of the academic year 2020/2021.
➡️ Classes at 1st and 2nd cycle studies, mono-cycle studies, 3rd cycle (doctoral) studies and in doctoral schools will be conducted remotely using distance learning methods and techniques.
➡️ In cases requiring direct contact of the teacher with participants of the classes, as well as in the case of the need to maintain the proper course of education, classes in whole or in part may be conducted in the facilities of the University of Warsaw, in compliance with the hygiene and sanitary requirements, in accordance with applicable regulations as well as recommendations and guidelines of the Chief Sanitary Inspector.
➡️ The decision on conducting education in the facilities of the University of Warsaw is made by the head of doctoral studies in relation to classes conducted during doctoral studies and by the head of the doctoral school in relation to classes conducted during the education in the doctoral school.
➡️ General university classes and general university courses in modern foreign languages are conducted only remotely.
➡️ The decision on the definition of IT tools and the form of teaching at doctoral studies and in doctoral schools is made by the head of doctoral studies or the head of the doctoral school, respectively, by 30 September 2020.
➡️ In order to conduct exams and credits remotely, their participants have to use e-mail accounts with the domain identified with the University of Warsaw.
➡️The following IT tools are used to conduct examinations and credits remotely:
🔹tools available on the university-wide e-learning platform „Kampus” run by the Digital Competence Center of the University of Warsaw,
🔹Google tools available as part of the „G Suite for Schools and Universities” package.
👉https://monitor.uw.edu.pl/…/At…/5589/M.2020.385.Zarz.206.pdf

Czytaj dalej

Bezpłatne badania na obecność przeciwciał przeciw wirusowi SARS-CoV-2 / Free serology tests for COVID-19

Bezpłatne badania na obecność przeciwciał przeciw wirusowi SARS-CoV-2 / Free serology tests for COVID-19

❗️Drogie i Drodzy❗️

🔹Przypominamy, że doktoranci i doktorantki Uniwersytet Warszawski mogą skorzystać z bezpłatnych testów na obecność przeciwciał przeciw wirusowi SARS-CoV-2🆓

🔹Punkt pobrań znajduje się na Kampusie Ochota, w budynku Centrum Sportu i Rekreacji, w osobnym pomieszczeniu, z niezależnym wejściem.

🔹Należy pobrać kod rabatowy, który uprawnia do wykonania bezpłatnych badań ze strony: covid.uw.edu.pl

🔹Po otrzymaniu kodu rabatowego należy zarejestrować zlecenie na badanie na stronie warsawgenomics.pl/badaniadlauw, a następnie poprzez otrzymany link umówić się na konkretną datę i godzinę pobrania.

🔹Badania wykonywane są w dni robocze od 29 czerwca do 26 września (włącznie) od godz. 8 do 18.

🔹Do punktu pobrań należy przyjść w maseczce ochronnej, zabrać dokument tożsamości oraz numer zlecenia badania, który zostanie wygenerowany w trakcie rejestracji.

👉https://www.uw.edu.pl/badania-na-koronawirusa-zapisz-sie-i-wykonaj-bezplatne-testy/

***
🔹We would like to remind you that PhD students of the University of Warsaw have a chance to undergo free of charge tests for SARS-CoV-2 antibodies (IgM, and IgG).

🔹The blood collection facility will be located on the Ochota Campus, in the building of the Sports and Recreation Centre, in a separate room with a separate entrance.

🔹A discount code, which entitles employees and doctoral candidates of the University of Warsaw to get tested free of charge, can be downloaded from covid.uw.edu.pl

🔹After receiving the code, register at warsawgenomics.pl/badaniadlauw, and arrange an appointment via the form at warsaw-genomics.reservio.com, choosing a specific date and time.

🔹Tests will be carried out on business days from 29th June to 26th September (inclusive) between 8 am and 6 pm.

🔹 A person should come to the blood collection facility wearing a protective mask on, with their ID and test order number, which will be generated during registration.

👉https://en.uw.edu.pl/serology-tests-for-covid-19/

Czytaj dalej

Doktorancki Festiwal Otwartej Nauki

Doktorancki Festiwal Otwartej Nauki

[EN below] ❗️Drogie i Drodzy❗️

👉mamy dla Was coś zupełnie nowego  Gorąco zachęcamy Was do wzięcia udziału w pierwszej edycji Doktoranckiego Festiwalu Otwartej Nauki (DFON)‼️

👉Jeżeli lubicie opowiadać o swoich badaniach🗣 a na dodatek macie talent, aby mówić o nich w sposób prosty i ciekawy, to koniecznie się zgłoście  Macie 5️⃣🔟 minut, aby zaprezentować w sposób przystępny dla osób spoza świata nauki wybrany przez Was temat.

👉Jeżeli akurat działalność popularyzatorska nie jest Waszym ulubionym zajęciem, to po prostu zachęcamy do dołączenia do spotkania online i poznania różnych ciekawostek 🤗 Link podamy bliżej terminu wydarzenia.

👉Termin nadsyłania abstraktów wystąpień: 15 września 2020 r.
👉Formularz zgłoszeniowy (prezentowanie swoich tematów): https://docs.google.com/…/1FAIpQLSe8gbEa1U4rqsGi-…/viewform…

👉Więcej informacji – LINK

***
👉Today something new  We kindly encourage you to take part in the first edition of the Doctoral Festival of Open Science (DFON)‼️

👉If you like to present your research results and in addition you have a talent to talk about them in a basic and interesting way, feel free to apply 🙂 You have 5️⃣🔟 minutes to present your chosen topic in a way accessible to people from outside the world of science.

👉If you are not in favour of popularising your research, we simply encourage you to join the online meeting and learn about various interesting facts. 🤗Link will be provided closer to the event date.

👉Deadline for submission of speeches: 15th September 2020
👉Application form (presentation of your topics): https://docs.google.com/…/1FAIpQLSe8gbEa1U4rqsGi-…/viewform…

👉 More information – LINK

Czytaj dalej

Program MOST 2020/2021

Program MOST 2020/2021

Drogie i Drodzy,

➡️2 września ruszyła rekrutacja do programu MOST 2020/2021

➡️Program Mobilności Studentów i Doktorantów MOST umożliwia odbycie semestralnego lub rocznego kształcenia na innej niż macierzysta krajowej uczelni.

➡️Rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki 2020/2021 potrwa do 15 września.

➡️Szczegóły znajdziecie na fb profilu programu MOST oraz na stronie Biura ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego UW.

➡️W razie pytań lub wątpliwości kontaktujcie się z Panią Anną Adamczyk (BSD, Anna.Adamczyk[at]adm.uw.edu.pl).

Więcej informacji – LINK

Czytaj dalej