Warsztaty z orientacji kulturowej (15.11.2021) / Cultural Orientation Workshops

Warsztaty z orientacji kulturowej (15.11.2021) / Cultural Orientation Workshops

W imieniu Welcome Point’u zapraszamy wszystkich zagranicznych doktorantów i doktorantki 👩‍🎓👨‍🎓 na warsztaty z orientacji kulturowej, które odbędą się 15.10 w Uniwersyteckim Centrum Wolontariatu.
New academic year has just started. Studies are supposed to be one of the most beautiful times in life of every person.
Unfortunately, for many students from abroad it is also a difficult time when everything seems strange and problematic.
But it doesn’t need to be.
ℹ That is why Welcome Point UW is organizing Cultural Orientation Workshops at which international students at the UW will learn more about Poland, city of Warsaw, culture shock experience, communication in multicultural environment, and plenty more.
📌 The main goal of this free event is to provide newcomers with tools that will ease their life in a new place at the very beginning, when help is much needed.
You’ll find more information in the link: Cultural Orientation Workshops
Czytaj dalej

Urban Health Case Challenge 2021: Mental Health in Urban Spaces

Urban Health Case Challenge 2021: Mental Health in Urban Spaces

[EN below] Chcesz pracować nad prawdziwym wyzwaniem miejskim w międzynarodowym multidyscyplinarnym zespole?
Zapisz się na 4EU+ Urban Health Case Challenge (online) i reprezentuj swoje miasto i swoją uczelnię w drugiej edycji tego formatu 🤩
👉 10 studentów z naszej uczelni będzie współpracować w multidyscyplinarnych zespołach ze studentami z 8 innych europejskich uczelni, aby znaleźć rozwiązania rzeczywistego problemu miejskiego.
ℹ Urban Health Case Challenge to inicjatywa w ramach 4EU+ Alliance.
🔹 W tym roku nacisk położono na to, w jaki sposób jakość przestrzeni miejskiej i interakcje społeczne w jej obrębie mogą pomóc w zapobieganiu i łagodzeniu problemów ze zdrowiem psychicznym na poziomie emocjonalnym, psychologicznym i społecznym, a tym samym zapewnić dobre samopoczucie mieszkańców i wzmocnienie spójności społecznej.
🔹 Na naszej uczelni UHCC traktowany jest jako kurs: Urban Health Case Challenge (2400-ZEWW827-OG), za który można uzyskać 3 ECTS.
‼ Termin nadsyłania zgłoszeń: 18 października, 2021.
—-
👉 You want to work on a real-world urban challenge in an international multidisciplinary team?
Sign up for the 4EU+ Urban Health Case Challenge (online) and represent your town and your university in the second edition of this format 🤩
👉 10 students from our university will cooperate in multidisciplinary teams with students from 8 other European universities to find solutions to a real-world urban problem.
ℹ Urban Health Case Challenge is an initiative within the 4EU+ Alliance.
🔹 The focus this year is on how the quality of urban space and social interactions within it can help in the prevention and mitigation of mental health issues on an emotional, psychological and social level and thus to ensure the well-being of the inhabitants and the strengthening of social cohesion.
🔹 At our university the Challenge is treated as a course: Urban Health Case Challenge (2400-ZEWW827-OG), for which you can get 3 ECTS.
‼ Deadline for applications: October 18th, 2021.
Czytaj dalej

Wybory uzupełniające do WRD WLS

Wybory uzupełniające do WRD WLS

ZEBRANIE WYBORCZE

Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów informuje, że w dniu

20.10.2021 o godzinie 19:30

odbędą się wybory uzupełniające przedstawiciela doktorantów do

Wydziałowej Rady Doktorantów Wydziału Lingwistyki Stosowanej (1 mandat).

Spotkanie wyborcze odbędzie się za pomocą platformy Google Meet

Link do spotkania: TUTAJ

Wzór zgody na kandydowanie znajduje się w ogłoszeniu
o wyborach na stronie Samorządu. Wypełniony i podpisany dokument należy złożyć w Biurze Samorządu Doktorantów UW (ul. Krakowskie Przedmieście 24 pok. 110) w godzinach jego pracy lub wysłać pocztą na adres Biura. Prosimy też o przesłanie skanu dokumentu drogą elektroniczną wraz prezentacją kandydata, na adresy: doktoranci@samorzad.uw.edu.pl oraz komisjawyborczasd@uw.edu.pl.

Zgoda kandydata

W wyborach udział wziąć mogą jedynie doktoranci Wydziału Lingwistyki Stosowanej.

Przewodniczący Komisji Wyborczej

Samorządu Doktorantów UW

mgr Hubert Kuliński

 

Informacja o narzędziu Ankieter:

  • Osoby uprawnione do wzięcia udziału w głosowaniu, które nie otrzymały powiadomienia z linkiem do głosowania na adres e-mail proszone są o kontakt mailowy z Komisją Wyborczą (komisjawyborczasd@uw.edu.pl);
  • Osoby, które otrzymały powiadomienie z linkiem do głosowania, a po wejściu w link wyświetlił się błąd „Internal Server Error” proszone są o:
    • zmianę formy przeglądania (na tryb incognito) albo;
    • zmianę przeglądarki, albo;
    • zmianę urządzenia;
  • W przypadku zaistnienia innych problemów z głosowaniem lub w sprawach związanych z aktualnie trwającymi wyborami prosimy o kontakt mailowy na adres: komisjawyborczasd@uw.edu.pl.
Czytaj dalej

Warsztaty w ramach Sojuszu 4EU+/ Workshops within 4EU+ Alliance

Warsztaty w ramach Sojuszu 4EU+/ Workshops within 4EU+ Alliance

Drogie i Drodzy,
gorąco zapraszamy do udziału w naukowych warsztatach pt. „Władza a piśmiennictwo i władza w piśmiennictwie w Europie doby humanizmu: koniec XIV wieku – początek XVII wieku”.
ℹ Warsztaty organizowane są w ramach projektu edukacyjnego 4EU+ Alliance „Humanizm europejski: kwestia długiego trwania”.
👉 Jeśli warunki epidemiczno-sanitarne na to pozwolą, warsztaty te odbędą się we Florencji w dniach 12-16 stycznia 2021 r. – koszty uczestnictwa i podróży zostaną całkowicie pokryte ze środków projektu.
👉 Do udziału w warsztatach zostanie zaproszonych 10 uczestników/czek z każdego z 3 uniwersytetów partnerskich: 2-3 pracowników naukowo-dydaktycznych oraz 7-8 doktorantów i studentów.
ℹ Warunkiem uczestnictwa doktorantów/tek w warsztatach jest przedstawienie prezentacji (30 minut) na temat związany z wątkiem przewodnim warsztatów (Władza a piśmiennictwo i władza w piśmiennictwie w Europie doby humanizmu: koniec XIV wieku – początek XVII wieku).
👉 Języki robocze warsztatów to francuski, włoski i angielski – konieczna jest znajomość nie mniej niż dwóch spośród tych trzech języków.
📌 Zgłoszenia – wraz z tytułem i abstraktem (do 1200 znaków w języku prezentacji, tj. po angielsku, francusku lub włosku) należy przesyłać na adres mailowy dr. hab. Jerzego Pysiaka (j.pysiak@uw.edu.pl) w terminie do 18 października 2021 roku.
—–
Dear PhD students,
we warmly invite you to participate in the scientific workshops „Power versus literature and power in literature in Europe in the era of humanism: the end of the fourteenth century – the beginning of the seventeenth century”.
ℹ The workshops are organized as part of the 4EU + Alliance educational project „European humanism: the issue of long duration”.
👉 If the epidemic and sanitary conditions allow, the workshop will be held in Florence on January 12-16, 2021 – the costs of participation and travel will be fully covered by the project funds.
👉 10 participants from each of 3 partner universities will be invited to participate in the workshop: 2-3 research and teaching staff and 7-8 doctoral students and students.
ℹ The condition for the participation of PhD students in the workshops is to present a presentation (30 minutes) on a topic related to the theme of the workshop (Power versus literature and power in literature in Europe in the era of humanism: end of the 14th century – beginning of the 17th century).
👉 The working languages ​​of the workshop are French, Italian and English – knowledge of at least two of these three languages ​​is required.
📌 Applications – along with the title and abstract (up to 1200 characters in the language of the presentation, i.e. in English, French or Italian) should be sent to the e-mail address of dr. hab. Jerzy Pysiak (j.pysiak@uw.edu.pl) by October 18, 2021.
Czytaj dalej

Wybory uzupełniające przedstawiciela doktorantów w Radzie Naukowej Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna

Wybory uzupełniające przedstawiciela doktorantów w Radzie Naukowej Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE PRZEDSTAWICIELA DOKTORANTÓW W RADZIE NAUKOWEJ DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Komisja Wyborcza na podstawie § 29 ust. 1 w związku z § 29 ust. 5 Regulaminu Samorządu Doktorantów UW ogłasza wybory uzupełniające przedstawiciela doktorantów w Radzie Naukowej Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna.

Liczba mandatów do obsadzenia:

– 1 mandat.

 

Wybory odbędą się w trybie stacjonarnym 18.10.2021 r. podczas VII Posiedzenia Rady Samorządu Doktorantów UW (początek posiedzenia o godz. 18:30, Krakowskie Przedmieście 24, s. 200). Czynne prawo wyborcze w tych wyborach przysługuje delegatom do Rady Samorządu Doktorantów UW. Bierne prawo wyborcze i możliwość zgłaszania się w wyborach przysługuje wszystkim doktorantom na Uniwersytecie Warszawskim, którzy jako dyscyplinę wiodącą zadeklarują geografię społeczno-ekonomiczną i gospodarkę przestrzenną.

***

Formularze zgłoszeń:

Zgoda kandydata

Wzór deklaracji przynależności do dyscypliny

Komplet podpisanych wersji załączonych dokumentów: zgody kandydata/kandydatki oraz deklaracji dotyczącej przynależności do dyscypliny należy złożyć w Biurze Samorządu Doktorantów UW (ul. Krakowskie Przedmieście 24 pok. 110) w godzinach jego pracy lub wysłać pocztą na adres Biura.

Prosimy również o wysłanie na adres Biura (doktoranci[at]samorzad.uw.edu.pl) oraz na adres Komisji Wyborczej SDUW (komisjawyborczasd[at]uw.edu.pl) skanów ww. dokumentów. W przypadku chęci przesłania prezentacji należy dołączyć ją do wiadomości e-mail przesyłanej do Komisji Wyborczej.

***

Przewodniczący Komisji Wyborczej
Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego

mgr Hubert Kuliński

Czytaj dalej

Stacjonarne szkolenie z praw i obowiązków doktorantów/tek / Stationary training on rights and obligations for PhD students

Stacjonarne szkolenie z praw i obowiązków doktorantów/tek / Stationary training on rights and obligations for PhD students

Drogie i Drodzy,
w końcu możemy zaprosić Was na stacjonarne szkolenie, podczas którego przekażemy Wam jak najwięcej wiedzy niezbędnej do sprawnego funkcjonowania w murach naszej uczelni.
Przy okazji dziękujemy wszystkim uczestnikom i uczestniczkom dwóch poprzednich szkoleń online!
👉 Nadchodzące szkolenie skierowane jest do doktorantów i doktorantek z I roku szkół doktorskich.
👉 Niestety mamy ograniczoną liczbę miejsc. Prosimy o rejestrację przez formularz:
Zapisy na szkolenie będą otwarte do 11.10 (poniedziałek) do godz. 20:00 (lub do wyczerpania limitu miejsc).
📌 Szkolenie odbędzie się 12 października w godz. 17:00-19:30 w sali 102 na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW (Pałac Uruskich-Czetwertyńskich przy ul. Krakowskie Przedmieście 30).
Szkolenie odpowie na pytania:
👉 Czym jest IPB i ocena śródokresowa?
👉 Ile stypendium otrzymacie i jakie składki zostaną z niego potrącone?
👉 Skąd możecie pozyskać środki na badania?
👉 Jakie prawa macie w ramach kształcenia i jakie obowiązki się z nim wiążą?
👉 Gdzie szukać pomocy w razie jakichkolwiek problemów?
ℹ Prezentacje ze szkoleń znajdziecie już w nadchodzącą środę (13.10) na naszej stronie pod adresem: http://www.doktoranci.uw.edu.pl/materialy-ze-szkolen/.
—-
Dear PhD students,
finally, we can invite you to a stationary training, during which we will provide you with as much knowledge as possible necessary for the efficient functioning at our university (in Polish only).
By the way, we would like to thank all participants of the two previous online trainings!
👉 Upcoming training is aimed at PhD students from the first year of doctoral schools.
👉 Unfortunately, we have a limited number of places. Please register via the form:
Registration for the training will be open until 11.10 (Monday) until 20:00 (or until the limit of places is reached).
📌 The training will take place on October 12, 17:00-19:30 in room 102 at the Faculty of Geography and Regional Studies of the University of Warsaw (Uruskich-Czetwertyński Palace at ul. Krakowskie Przedmieście 30).
The training will answer the following questions:
👉 What is IPB and mid-term evaluation?
👉 How much scholarship will you receive and what contributions will be deducted from it?
👉 Where can you get research funding?
👉 What rights do you have as part of your education and what are your obligations?
👉 Where can I go for help with any problems?
ℹ You will find the presentations from the past trainings (also English version) this Wednesday (13.10) on our website at: http://www.doktoranci.uw.edu.pl/materialy-ze-szkolen/.
Czytaj dalej