Ubuntu United Nations - zaproszenie na cykl seminariów / Ubuntu United Nations - inivitation to a series of seminars

Ubuntu United Nations – zaproszenie na cykl seminariów / Ubuntu United Nations – inivitation to a series of seminars

Drogie i Drodzy,

zapraszamy do udziału w nowej globalnej inicjatywie Ubuntu Leaders Academy (ULA) pt. Ubuntu United Nations

ℹ️ Ta globalna inicjatywa to certyfikowane, całkowicie bezpłatne szkolenie online składające się z 5 seminariów tematycznych, które poprowadzą laureaci Pokojowej Nagrody Nobla oraz byłe głowy państw i premierzy.

👉 Hasłem przewodnim tego wydarzenia jest „Budowanie Mostów – rozbudzanie młodzieżowej aktywności na rzecz jedności w różnorodności”. 

👉 Oczekuje się pełnej frekwencji.

👉 5-godzinne sesje treningowe potrwają od 24 października do 19 grudnia 2021 r. w następujące niedziele: 24 października, 7 i 21 listopada, 5 i 19 grudnia (łącznie 25 godzin).

👉 Tematy seminariów: Pokój i pojednanie; Równość płci; Ubóstwo i wykluczenie społeczne; Dialog międzykulturowy/międzywyznaniowy; Kryzys środowiskowy.

👉 Więcej informacji: https://www.ubuntuunitednations.org/

 

****

Dear PhD students,

we encourage you to take part in the new world initiative of Ubuntu Leaders Academy (ULA) – Ubuntu United Nations

ℹ️ This global initiative is an online, certified, entirely free training composed of 5 themed seminars that will be facilitated by Nobel Peace Laureates and by former Heads of State and Prime-Ministers. 

👉 The motto of this event is „Building Bridges – igniting youth action for unity in diversity”.

👉 Full attendance is expected.

👉 The 5-hour training sessions will run from October 24 through to December 19, 2021, on the following Sundays : October 24, November 7 and 21, December 5 and 19 (25 hours in total).

👉 Themed seminars: Peace and Reconciliation; Gender Equality;  Poverty and Social Exclusion;  Intercultural/ Interfaith Dialogue; Environmental crisis.

ℹ️ More information: https://www.ubuntuunitednations.org/

 

 

Czytaj dalej

Zakwaterowanie w Akademikach UW/ accommodation in UW dormitories

Zakwaterowanie w Akademikach UW/ accommodation in UW dormitories

Wnioski o zakwaterowanie w Akademikach UW na rok akademicki 2021/2022 

Jeżeli chcecie zamieszkać w którymś z akademików UW, to pamiętajcie o poniższych terminach i informacjach.

Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenta, zgodnie z Komunikatem JMR, składa się w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb.

Składanie wniosków o przyznanie miejsca w Domu Studenta na rok akademicki 2021/2022:

 • dla obecnych doktorantek i doktorantów: do dnia 2 sierpnia 2021 r.,
 • dla osób przyjętych na I rok do Szkół Doktorskich – w ciągu 10 dni od uzyskania dostępu do USOSWeb.

Rozpatrywanie wniosków i przyznawanie miejsc przez Biuro ds. Pomocy Materialnej:

 • obecnym doktorantkom i doktorantom: 27 sierpnia 2021 r. – dla osób, które złożyły komplet dokumentów,
 • doktorantkom i doktorantom przyjętym na I rok do Szkół Doktorskich: 22 września 2021 r.,
 • w przypadku wolnych miejsc wszystkim doktorantkom i doktorantom, którzy nie złożyli wniosków w wyznaczonym terminie oraz osobom, które ubiegały się przez USOSweb o ponowne przyznanie miejsca: 27 września 2021 r.

Kwaterowanie w Domach Studenta:

 • dla wszystkich doktorantek i doktorantów – od 15 września do 5 października 2021 r.

Giełda wymiany miejsc:

Jeżeli chciałybyście/chcielibyście zmienić miejsce, które zostanie Wam przydzielone, możecie się zamienić w ramach giełdy miejsc za pomocą USOSweb od 28 sierpnia do 14 września 2021 r.

❗️ W razie problemów piszcie na adres: akademiki[at]uw.edu.pl ❗️

 

Komunikat JMR w sprawie składania przez studentki i studentów oraz doktorantki i doktorantów wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta, rozpatrywania wniosków oraz kwaterowania w domach studenta na rok akademicki 2021/2022.

Zasady i tryb przyznawania miejsc studentom i doktorantom w domach studenta (załącznik nr 5).

Zarządzenie dotyczące zmiany zasad i trybu przyznawania miejsc studentom i doktorantom w domach studenta.

Zarządzenie dotyczące zmiany zasad i trybu przyznawania miejsc studentom i doktorantom w domach studenta.

___

Applications for accommodation in UW dormitories for the academic year 2021/2022 

If you want to live in one of the University of Warsaw dormitories, please keep the following deadlines and information in mind.

The application for a place in UW dormitories is submitted as an electronic document via USOSweb (in COMMON SECTION choose APPLICATIONS and fill in the application form).

Submission of applications for accommodation in dormitories for the academic year 2021/2022:

 • if you are already our PhD student, you should deliver your documents by 2nd August 2021,
 • if you are a new PhD student who has just been admitted to the first year at doctoral schools, you have 10 days to submit your application from gaining access to the USOSweb.

Processing applications and assigning dormitory accommodation by Student Welfare and Support Office:

 • current PhD students: 27th August 2021 – for those who have submitted a complete application,
 • PhD students admitted to the I year of doctoral schools: 22th September 2021,
 • in the case of vacant places all PhD students who did not submit their applications by the deadline and for those who applied via the USOSWeb system for reassignment of their dormitory accommodation: 27 September 2021.

Moving into student dormitories (for all PhD students):

 • from 15th September 2021 until 5th October 2021.

Accommodation exchange:

 • if you would like to change your place in one of UW dormitories , you can swap through the accommodation exchange using USOSweb from 28th August to 14th September 2021.

❗️If you have any problems, write at: akademiki[at]uw.edu.pl❗️

Czytaj dalej

IDUB: konkurs na dofinansowanie mobilności doktorantek i doktorantów UW

IDUB: konkurs na dofinansowanie mobilności doktorantek i doktorantów UW

 I konkurs na dofinansowanie mobilności doktorantek i doktorantów UW
 
Po wielu miesiącach starań z naszej strony (i Kierownika działania) udało się uruchomić I konkurs na dofinansowanie mobilności doktorantek i doktorantów UW w ramach działania IV.4.1 programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza (IDUB)”! Wiemy, że czekaliście na ogłoszenie tego konkursu, zatem mamy nadzieję, że chętnie będziecie składać wnioski i korzystać z możliwości, które daje nam IDUB.
 • krótkoterminowe wyjazdy naukowe do zagranicznych jednostek naukowych lub udział w szkoleniach, warsztatach, szkołach sezonowych (np. szkole letniej lub zimowej)
 • ramach konkursu można złożyć jeden wniosek konkursowy
 • budżet projektu: do 30 000 PLN (wyjazd) lub 15 000 PLN (szkolenie)
 • nabór w konkursie: od 22.07 do 03.09.2021 r.
 • ostateczne wyniki konkursu zostaną opublikowane w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu
 • wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres: dokt.idub[at]uw.edu.pl

Regulamin konkursu.
 
Gorąco zachęcamy do składania wniosków! 
___
The 1st competition for co-financing the mobility of doctoral candidates at the University of Warsaw
 
After many months of our efforts (and the Action Coordinator’s), UW has launched the 1st competition for co-financing the mobility of doctoral candidates under Action IV.4.1 of the „Excellence Initiative – Research University (IDUB)” programme! We know you’ve been awaiting the announcement of the competition, so we hope you’ll be eager to apply and benefit from the opportunities provided by IDUB.
 
 • short-term study trips to a research centre abroad or participation in training, workshops, seasonal schools (e.g. summer or winter school)
 • one application may be submitted within a competition
 • project budget: up to 30 000 PLN (study trip) or 15 000 PLN (training)
 • the call for applications: 22.07-03.09.2021
 • the final results of the competition will be published within 30 days of completing the evaluation of the competition
 • any questions regarding the competition should be sent to: dokt.idub[at]uw.edu.pl

The rules of the competition.
 
We strongly encourage you to apply
Czytaj dalej

Europejska Noc Naukowców / European Researchers Night

Europejska Noc Naukowców / European Researchers Night

Uniwersytet Karola zaprasza w ramach współpracy Sojuszu 4EU+ pracownice/ków i doktorantki/ów Uniwersytetu Warszawskiego do udziału w Europejskiej Nocy Naukowców, uniwersyteckiej edycji ogólnoeuropejskiego wydarzenia popularyzującego naukę, otwartego dla szerszej publiczności. Wydarzenie odbędzie się 24 września w formacie hybrydowym (online i stacjonarnie w Pradze).

Tematem przewodnim wydarzenia jest „CZAS”, ujmowany w perspektywie różnych dyscyplin naukowych.

Uniwersytet Karola zaprasza naukowców/czynie i nauczycieli/ki akademickie z uniwersytetów członkowskich 4EU+, w tym z Uniwersytetu Warszawskiego, do współtworzenia wydarzenia poprzez organizację warsztatów, wykładów, konkursów, eksperymentów, itp. Program wydarzenia zaplanowany jest w formacie hybrydowym (część warsztatów i sesji będzie realizowanych na miejscu w Pradze, część online). Każda z form uczestnictwa jest mile widziana.

Pracownice/y naukowi i doktoranci/tki UW zainteresowane udziałem w wydarzeniu proszoni są o kontakt z panią Kristyną Kolinovą (lokalne biuro Sojuszu 4EU+ na Uniwersytecie Karola w Pradze) do końca lipca br.: kristyna.kolinova[at]ruk.cuni.cz.

Więcej informacji na temat Nocy Naukowców można znaleźć pod adresem.

___
On 24 September 2021, Charles University organises the local edition of the European Researchers’ Night, Europe-wide science popularisation event open to the broader public.

The central theme of the event is “TIME”, widely perceived through all academic disciplines and topics.

Charles University invites researchers and academics from 4EU+ member universities to participate and contribute to the event. There are various forms of a possible contribution; it can be a workshop, lecture, competition, experiment, etc. The programme of the event is planned to be partly on-site in Prague, partly virtual. Either form of participation is welcome.

Academics and PhD candidates interested in taking part in and contributing to the event are requested to contact Ms Kristyna Kolinova (4EU+ local office, Charles University) by the end of July: kristyna.kolinova[at]ruk.cuni.cz.

More information about the Researchers’ Night can be found under the following link.
Czytaj dalej

Welcome Point - oferta pracy wakacyjnej dla doktorantów/tek

Welcome Point – oferta pracy wakacyjnej dla doktorantów/tek

Welcome Point poszukuje doktorantek i doktorantów, którzy wsparliby swoją wiedzą i doświadczeniem nowe członkinie i  członków UW w ich pierwszych krokach na uniwersytecie i w mieście. Oferuje pracę na umowę zlecenia (od połowy września do połowy października). Szczegóły oferty znajdziecie tutaj: Praca_Welcome Point_do 08.08.2021

Welcome Point is looking for PhD students to support new UW members with their knowledge and experience in their first steps at the university and in the city. It offers contract work (from mid-September to mid-October). Details of the offer can be found here: job_offer_Welcome PointUW_until_08.08.2021

***
Uniwersytet Warszawski poszukuje studentek, studentów, doktorantek i doktorantów do pracy w Welcome Point UW.

Liczba stanowisk: 4-6

Osoba pracująca w Welcome Point będzie:
• wspomagać bieżącą obsługę gości Welcome Point we wrześniu i październiku 2021
• pomagać studentkom i studentom zagranicznym w pierwszych dniach pobytu na Uniwersytecie
• udzielać podstawowych informacji związanych z działalnością Uniwersytetu, poruszaniem się po uczelni i po mieście, kierować do odpowiednich biur i jednostek, wydawać materiały informacyjne, zapraszać na uniwersyteckie wydarzenia
• stale współpracować z jednostkami UW.

Wymagania i profil pracownicy/ka:
• oferta skierowana jest do studentek/ów, doktorantek/ów i absolwentek/ów UW
• znajomość języka angielskiego na poziomie B2
• dodatkowym atutem będzie znajomość innego języka obcego
• od kandydatów zagranicznych wymagana jest znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym
• umiejętność pracy w środowisku międzynarodowym
• wrażliwość na różnice kulturowe
• rozwinięte zdolności organizacyjne
• komunikatywność, otwartość, zaangażowanie, entuzjazm.

UW zapewnia:
• pracę od połowy września do połowy października 2021 w młodym dynamicznym zespole
• umowę zlecenie w wymiarze ok. 15-30 godzin tygodniowo
• kontakt z przedstawicielami/kami wielu kultur i narodowości
• różnorodność wykonywanych zadań.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego, wraz z klauzulą informacyjną, na adres: job.welcome@uw.edu.pl. Termin składania ofert upływa 8 sierpnia 2021 roku. UW zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami/kami. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w sierpniu br.
Klauzula informacyjna jest zamieszczona w ogłoszeniu, a także dostępna na stronie.

***
University of Warsaw is inviting students and doctoral candidates to work as Welcome Point team member.

Job description:
• assistance to international students, scholars and researchers coming to the University of Warsaw
• cooperation with other University units in matters regarding international students and staff
• providing basic information about the activity of the University of Warsaw, distribution of informational and promotion materials; inviting for the University events
• cooperating constantly with the entities of the UW.

Candidate profile:
• the offer is directed to the students, doctoral degree students and alumni of the University of Warsaw
• high command of English (at least B2 level)
• for international candidates Polish on the communicative level
• knowledge of another foreign language as an additional asset
• ability to work in an international environment and good understanding of cultural diversity
• very good organisational and time management skills
• excellent communication skills
• ability to work in a team, engagement and enthusiasm.

UW offer:
• work between mid-September and mid-October period 2021
• civil contract with 15-30 hours of working a week
• contact with students from various countries and cultures.

Candidates meeting the above mentioned requirements and interested in cooperation are asked to e-mail their CV and cover letter (in English or Polish) to: job.welcome@uw.edu.pl until 8th of August 2021.
Selected candidates will be invited for interviews in the middle of August.
To allow UW to process your data, please include in your application the signed information on the personal data processing, available in the offer and at the website.

Czytaj dalej

konferencja Eurodoc “Improving Doctoral Training in Europe”

konferencja Eurodoc “Improving Doctoral Training in Europe”

Dzisiaj i jutro (14-15 lipca) trwa konferencja Eurodoc “Improving Doctoral Training in Europe”. Możecie dołączyć online rejestrując się za pomocą  linku.
Today and tomorrow (14-15 July) you can join online Eurodoc conference „Improving Doctoral Training in Europe”. Register via the link.

Czytaj dalej