Samorząd Doktorantów

Uniwersytetu Warszawskiego

UWAGA! W chwili obecnej podstrony na naszej stronie nie są poprawnie wyświetlane w przeglądarce Internet Explorer - do czasu usunięcia przyczyny problemu bardzo prosimy o korzystanie z alternatywnych przeglądarek, jak np. Chrome lub Firefox.

Karta Multisport plus

_____________Ostatnia aktualizacja: 19.09.2016 r._____________

Zasady udziału doktorantów w programie “MultiSport plus”:

1. Okres abonamentowy wynosi miesiąc: rozpoczyna się 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego a kończy 9 dnia kolejnego miesiąca.


2. W danym okresie abonamentowym możliwość korzystania z karty MultiSport mają wyłącznie doktoranci, którzy uiścili płatność między 1 a 20 dniem miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpoczyna się okres abonamentowy, czyli wpłacili przelewem na konto Stowarzyszenia Studentów, Absolwentów i Przyjaciół Kolegium MISH UW „Procollegio” odpowiednią opłatę. Decyduje data zaksięgowania opłaty na koncie Stowarzyszenia, zatem dla uniknięcia przykrych niespodzianek najlepiej dokonać przelewu odpowiednio wcześniej! Od zlecenia standardowego przelewu do chwili zaksięgowania środków na koncie odbiorcy mogą upłynąć nawet 3 dni robocze. Większość banków nie wykonuje standardowych przelewów w dni wolne od pracy. W celu zapoznania się z wysokością opłat, prosimy o kontakt z biurem Zarządu Samorządu Doktorantów.


3. Wpłaty zaksięgowane po 20 dniu każdego miesiąca i jednocześnie przed 1 dniem każdego miesiąca - będą blokowane.

W celu odblokowania pieniędzy i zaliczenia ich na kolejny okres abonamentowy, należy napisać maila na adres biura wraz z obszernymi wyjaśnieniami i z załączonym potwierdzeniem przelewu, wskazaniem okresu abonamentowego do aktywacji karty oraz numerem karty, jeśli wpłata dotyczyła też osoby towarzyszącej i/lub dziecka, należy napisać również nazwiska, imiona oraz numery kart tych osób. Takiego maila należy wysłać najpóźniej do 20 dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie wskazanego okresu abonamentowego.


4. Nie ma możliwości zapłacenia ‘z góry’ za kilka miesięcy. W razie nadpłat lub dokonania opłat w sposób nieprawidłowy środki będą zwracane wyłącznie po przesłaniu na adres Stowarzyszenia listem poleconym pisemnego wezwania do zwrotu środków wraz z  potwierdzeniem dokonania przelewu i wskazaniem konta, na które pieniądze mają zostać zwrócone. Zwracane środki będą pomniejszane o opłatę manipulacyjną w wysokości 10,00 zł.


5. Każdy doktorant korzystający z programu może zgłosić do udziału w nim dowolną osobę towarzyszącą i/lub dziecko (dzieckiem jest osoba poniżej 15 roku życia, która może korzystać jedynie z wejść na basen). Dodatkowa opłata za osobę towarzyszącą wynosi 190,00 zł, a za dziecko 40,00 zł. Należy dokonać jednego przelewu za wszystkie osoby zgłaszane do programu. W przypadku rozłącznych przelewów, przelewy dodatkowe będą blokowane, patrz punkt 3.


6. Doktoranci korzystający z karty (lub chcący z niej korzystać), którzy nie wpłacą opłaty terminowo lub nie wypełnią przelewu zgodnie ze wzorem zamieszczonym poniżej lub dokonają wpłaty za pomocą więcej niż jednego przelewu nie zostaną uwzględnieni na liście osób korzystających z programu w danym okresie abonamentowym, co będzie skutkowało m. in. blokadą kart, które znajdują się w ich posiadaniu.


7. Karty odbierane są przez doktorantów w Biurze Zarządu Samorządu Doktorantów UW, w przypadku problemów z odbiorem karty w godzinach pracy biura, należy napisać maila na adres mailowy biura: doktoranci@samorzad.uw.edu.pl. Informacja o tym, że są już karty dla nowych użytkowników lub dla osób, które nie reaktywowały starych kart, znajdują się na stronie startowej Samorządu Doktorantów oraz w zakładce Karta MultiSport. Taka informacja pojawia się zazwyczaj między 5 a 10 dniem każdego miesiąca.


8. Nieaktywne karty należy zwracać do Biura ZSD UW niezwłocznie po upływie okresu ich ważności. Przy ponownym przystąpieniu do programu wystawiane są nowe karty (z zastrzeżeniem punktu 8, podpunkt a).

  1. Osoby, które spóźniły się z płatnością lub robią sobie przerwę w korzystaniu z karty i planują dalej korzystać z Programu MultiSport, nie muszą zwracać karty, a jedynie w dniu dokonania nowego przelewu (lub w momencie zorientowania się, że wpłata została zaksięgowana po 20 a przed 1 dniem miesiąca), przesłać informację, która zawiera: nazwisko i imię, wydział oraz numer karty, na poniższy adres mailowy: doktoranci@samorzad.uw.edu.pl, w temacie wiadomości proszę wpisać: MULTISPORT REAKTYWACJA. Osoby, które się spóźniły z płatnością dodatkowo obowiązuje punkt 3. (Maila należy wysłać najpóźniej do 20 dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie okresu abonamentowego.)
  2. Osoby, które zakończyły korzystanie z Programu MultiSport lub utraciły status doktoranta, nadal zobowiązane są zwrócić swoje karty do Biura Zarządu Samorządu Doktorantów UW, niezwłocznie po zakończeniu korzystania z Programu (kartę można wrzucić do skrzynki na listy przy drzwiach do Biura Zarządu Samorządu Doktorantów p. 100).
  3. Osoby niebędące doktorantami, mimo wcześniej dokonanej wpłaty, mogą spodziewać się, iż ich karty będą nieaktywne.

9. Prolongaty udziału w programie, jak również zgłoszenia do niego dokonuje się wyłącznie poprzez wykonanie przelewu o tytule zgodnym z poniższym wzorem (zachowujemy odpowiednią kolejność członów tytułu, pomiędzy poszczególnymi członami tytułu umieszczamy wyłącznie spacje! Nie umieszczamy żadnych dodatkowych dopisków!):

9.a. opłata za udział własny

(po słowie multisport wpisujemy skrót nazwy wydziału i swoje nazwisko i imię)

multisport wch Kowalski Jan


9.b. opłata za udział własny oraz osoby towarzyszącej lub dziecka

(po swoich danych dopisujemy nazwisko i imię dodatkowego uczestnika programu)

multisport wch Kowalski Jan Nowak Anna


9.c. opłata za udział własny oraz osoby towarzyszącej i dziecka

(po swoich danych dopisujemy najpierw nazwisko i imię osoby towarzyszącej a następnie nazwisko i imię dziecka)

multisport wch Kowalski Jan Nowak Anna Kowalski-Nowak Michał


10. Doktoranci korzystający z programu są zobowiązani zadbać o to, aby ich konta w systemie USOS były aktywne i zawierały aktualne adresy mailowe. Karty osób, których konta przestaną być aktywne będą blokowane. Wiadomości wysłane na adresy z USOS-a uznajemy za doręczone. Tym samym skutkuje brak adresu mailowego w systemie USOS.

11. Jeśli karta MultiSport nie działa, należy w pierwszej kolejności skontaktować się z biurem ZSD UW, jeśli biuro w tym czasie jest nieczynne, proszę zadzwonić na numer infolinii Benefitu w celu wyjaśnienia tej sytuacji (numer do infolinii znajduje się na każdej karcie sportowej).

12.Informujemy, że dostawca kart sportowych Benefit Systems SA jest administratorem danych osobowych użytkowników kart sportowych, w związku z tym nowi użytkownicy proszeni są o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez wypełnienie prostego formularza online.

Formularz online dostępny pod poniższym linkiem:

https://platforma.benefitsystems.pl/pl/Register/PersonalDataConsent/59b7d71c-a77a-4f49-8a05-9ced42739dc2


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych udzielona dostawcy kart sportowych umożliwia prawidłową obsługę oraz świadczenie usług na dotychczasowych zasadach. Benefit Systems spełnia wszystkie wymagania dotyczące ochrony danych osobowych użytkowników kart sportowych, które narzuca na Administratora Danych Osobowych ustawa o ochronie danych osobowych w zakresie warunków zabezpieczania danych.

Benefit Systems przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu realizacji świadczeń sportowych.


Dane do przelewu:

Odbiorca:

Stowarzyszenie Studentów, Absolwentów i Przyjaciół Kolegium MISH UW „Procollegio”**

Adres odbiorcy:

ul. Krasnowolska 11a

02 – 849 Warszawa

Nr rachunku: 52 1050 1025 1000 0090 6147 7932 (ING)

*Jeśli nie mieści się pełna nazwa Stowarzyszenia, wówczas proszę napisać tylko: STOWARZYSZENIE PROCOLLEGIO.
** Jeśli znak (” lub ,) nie są możliwe do wpisania, to proszę je pominąć.


Obowiązujące skróty nazw wydziałów:

1. Wydział Biologii: WB

2. Wydział Chemii: WCh

3. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych: WDiNP

4. Wydział Filozofii i Socjologii - Instytut Filozofii: IF

5. Wydział Filozofii i Socjologii - Instytut Socjologii: IS

6. Wydział Fizyki: WF

7. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych: WGiSR

8. Wydział Geologii: WG

9. Wydział Historyczny: WH

10. Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji:ISNS

11. Wydział Lingwistyki Stosowanej: WLS

12. Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki: MIM

13. Wydział Nauk Ekonomicznych: WNE

14. Wydział Neofilologii: WN

15. Wydział Orientalistyczny: WO

16. Wydział Pedagogiczny: WPed

17. Wydział Polonistyki: WPol

18. Wydział Prawa i Administracji: WPiA

19. Wydział Psychologii: WPsych

20. Wydział Zarządzania: WZ

21. Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w zakresie nauk Matematyczno-Przyrodniczych: MISDoMP

22. Instytut Badań Interdyscyplinarnych “Artes Liberales” : IBI-AL

23. Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie przy Wydziale Historycznym z siedzibą w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji: MSSD

24. MIĘDZYWYDZIAŁOWE INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE przy Wydziale Nauk Ekonomicznych UW, prowadzone przez Instytut Studiów Społecznych UW: MISD

25. Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie prowadzone przez Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej UW przy Wydziale Historycznym UW: OBA

26. ŚRODOWISKOWE TRANSDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE prowadzone przez WYDZIAŁ „ARTES LIBERALES” wspólnie z  WYDZIAŁEM HISTORYCZNYM UW:  STSD

Jeśli na powyższej liście brakuje Twojego wydziału,
proszę o kontakt mailowy:
doktoranci@samorzad.uw.edu.pl

Informacje na temat obiektów objętych kartą:

http://www.benefitsystems.pl/

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy kontaktować się na adres mailowy: doktoranci@samorzad.uw.edu.pl.