Samorząd Doktorantów

Uniwersytetu Warszawskiego

UWAGA! W chwili obecnej podstrony na naszej stronie nie są poprawnie wyświetlane w przeglądarce Internet Explorer - do czasu usunięcia przyczyny problemu bardzo prosimy o korzystanie z alternatywnych przeglądarek, jak np. Chrome lub Firefox.

Sprawozdania Zarządu

Do pobrania:

sprawozdania za rok 2011:

sprawozdanie-merytoryczne1

sprawozdanie-finansowe

sprawozdania za rok 2010

sprawozdanie-merytoryczne_aki_mm4

sprawozdanie-finansowe-wo2

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SAMORZĄDU DOKTORANTÓW ZA ROK 2010

Zawartość

Skład osobowy. 1

Bieżące funkcjonowanie

. 2

Najważniejsze efekty pracy Zarządu. 2

Artykułowanie potrzeb doktorantów.. 2

Zapewnienie właściwego funkcjonowania biura Samorządu. 4

Właściwe funkcjonowanie strony internetowej 4

Zapewnienie właściwego funkcjonowanie Rady. 4

Wybory. 4

Gruntowna nowelizacja Regulaminu Samorządu Doktorantów.. 5

Udział w pracach nad nowelizacją Regulaminu studiów doktoranckich. 5

Monitorowanie zmian w Regulaminie Studiów na UW6

Uczestnictwo w pracach Krajowej Reprezentacji Doktorantów i Warszawskiego Porozumienia Doktorantów 6

Prowadzenie transparentnej polityki finansowej 7

Wspieranie działań wydziałowych rad doktorantów.. 7

Bal doktoranta. 7

Karta Multisport 7

Akademiki 7

Świadczenia z Funduszu Pomocy Materialnej 7

Skład osobowy

W roku kalendarzowym 2010 skład osobowy Zarządu przedstawiał się następująco:

Piotr Pomianowski (WPiA) – Przewodniczący

Anna KarnkowskaIshikawa (WBiol)
Marta Maśka (WPol) [od 27 maja]
Tomasz Kazana (WMIM)
Krzysztof Krawczyk (WCh)
Andrzej Wróbel (ISNS)

Bieżące funkcjonowanie

W minionym roku Zarząd odbył 7 posiedzeń. Nową, pozytywną jak sądzimy, praktyką było protokołowanie obrad Zarządu i umieszczane protokołów w Internecie. Ponadto członkowie Zarządu pozostawali w stałym kontakcie mailowym i telefonicznym.

Najważniejsze efekty pracy Zarządu

Artykułowanie potrzeb doktorantów

Zarząd dbał o to, aby głos doktorantów był słyszalny we wszystkich gremiach na Uniwersytecie. Przewodniczący miał 100% frekwencję na posiedzeniach Senatu. Dbaliśmy także o to, aby nasi przedstawiciele byli obecni we wszelkiego rodzaju komisjach i zespołach rektorskich. Przeprowadziliśmy szereg działań mających na celu poprawę funkcjonowania studiów doktoranckich i warunków studiowania w Uniwersytecie Warszawskim. Studia doktoranckie, rozumiane jak kolejny etap studiów, funkcjonują stosunkowo krótko, stąd właśnie nadszedł odpowiedni moment na weryfikację przepisów i dopasowanie ich do naszych potrzeb. Staraliśmy się zarówno zbierać opinie od szerokiego grona doktorantów, poprzez przedstawicieli wydziałów w Radzie Samorządu Doktorantów, jak również zgłaszać własne pomysły, które mogłyby korzystnie wpłynąć na naszą sytuację.

Najważniejsze postulaty wielokrotnie zgłaszaliśmy poprzez naszego przedstawiciela w Komisji ds. Studentów, Doktorantów i Procesu Kształcenia, który jednocześnie był członkiem Zarządu. Na każdym etapie powstawania nowych regulacji braliśmy udział w ich opiniowaniu, a podsumowanie naszych postulatów zaprezentowaliśmy w kwietniu 2010 w raporcie przedstawionym na forum Senatu UW. Raport taki powstał po raz pierwszy w historii Samorządu Doktorantów i spotkał się dużym zainteresowaniem i odzewem ze strony Senatu i władz rektorskich. Analiza sytuacji pokazuje, że problemy doktorantów są bardzo różne na różnych Wydziałach. W związku z tym, przy badaniu potrzeb zdecydowanie należy uwzględniać charakter danej jednostki. Podejście zbyt generalizujące może prowadzić do rozmycia niektórych specyficznych problemów.

Wśród zgłaszanych postulatów warto wymienić kilka najważniejszych:

1. Brak darmowego dostępu do obiektów sportowych UW, postulat ten spotkał się z pozytywnym odzewem i w projekcie nowego Regulaminu Studiów Doktoranckich przewidziano taką możliwość.

2. Brak darmowego dostępu do lektoratów z języków obcych, a także specjalistycznych lektoratów, w projekcie nowego Regulaminu Studiów Doktoranckich przewidziano możliwość udziału w lektoratach proponowanych przez Szkołę Języków Obcych. Wciąż jednak nie ma żadnej oferty przygotowanej specjalnie dla doktorantów.

3. Brak regulacji dotyczących urlopu macierzyńskiego - w projekcie nowego Regulaminu Studiów jasno zdefiniowano kwestię urlopu macierzyńskiego

4. Brak jasnych kryteriów otwarcia przewodu – w projekcie nowego Regulaminu Studiów Doktoranckich nie uwzględniono takowych kryteriów, być może najwłaściwszym miejscem są wydziałowe regulaminy studiów. W ostatnich latach coraz częściej, aby ubiegać się o różnego rodzaju stypendia, konieczne jest otwarcie przewodu, stąd ważne jest jasne określenie kryteriów.

5. Brak możliwości urlopu dziekańskiego – uwzględniono możliwość urlopu dziekańskiego w nowym Regulaminie Studiów Doktoranckich.

6. Brak jasnych uregulowań dotyczących obowiązku dydaktycznego – w nowym regulaminie określono maksymalne roczne obciążenie dydaktyczne (w wysokości 90 godzin), a ponadto pojawił się zapis zobowiązujący wydziały do wypłacania wynagrodzenia w przypadku osób niepobierających stypendium.

7. Brak szczepień ochronnych dla doktorantów wykonujących prace badawcze w terenie - po dwuletniej akcji oddolnej na Wydziale Biologii i Wydziale Geologii, władze rektorskie zdecydowały o włączeniu doktorantów w akcję szczepień ochronnych na odkleszczowe zapalenie opon mózgowych i tężec.

8. Brak, lub bardzo niskie stypendia doktoranckie – jeden z najważniejszych postulatów, niestety sytuacja w ostatnim czasie nie uległa znacznej poprawie. Większość podwyżek stypendiów wiązało się z indywidualnymi staraniami poszczególnych wydziałów o dodatkowe środki na studia doktoranckie.

9. Dostęp i stan Domu Pracownika Naukowego. Kwestia ta spotkała się z dużym zainteresowaniem Senatu, m. in. komisji rozdzielającej miejsca w Domu Pracownika Naukowego powołano przedstawiciela doktorantów. Tym niemniej sytuacja lokalowa doktorantów, ani system przyznawania miejsc w Domu Pracownika Naukowego nie uległy znacznej poprawie.

10. Rekrutacja na studia doktoranckie budziła szereg wątpliwości, nie wszystkie wydziały udostępniały i stosowały regulamin rekrutacji. W odpowiedzi na te postulaty powstały nowe regulacje dotyczące rekrutacji, a władze rektorskie przeprowadziły kontrolę rekrutacji na poszczególnych wydziałach.

11. Brak dobrej oferty zajęć dla doktorantów. Jest to kwestia przede wszystkim poszczególnych wydziałów, jednak zwracaliśmy uwagę na tę kwestię wielokrotnie, gdyż jakość studiów wydaje nam się jednym z najważniejszych problemów.

Zapewnienie właściwego funkcjonowania biura Samorządu

Dzięki nawiązaniu współpracy z Elżbietą Pietrzak, udało się zapewnić warunki do właściwego funkcjonowania biura. Jest ono czynne przez co najmniej 12 godzin w tygodniu, co umożliwia doktorantom załatwianie w nim swoich spraw i uzyskiwanie informacji (także drogą mailową i telefoniczną).

Właściwe funkcjonowanie strony internetowej

Strona internetowa Samorządu była na bieżąco aktualizowana. Znalazły się na niej informacje dotyczące bieżącego funkcjonowania organów Samorządu (protokoły z posiedzeń Zarządu i Rady), jak również informacje dotyczące możliwości dofinansowania różnego rodzaju projektów, a ponadto anonse dotyczące rozmaitych konferencji i stypendiów.

Zapewnienie właściwego funkcjonowanie Rady

W minionym roku Rada zebrała się czterokrotnie, dzięki czemu możliwe było znowelizowanie Regulaminu Samorządu Doktorantów, uchwalenie budżetu a także wybór Komisji Wyborczej i Komisji Rewizyjnej (organów, które nigdy wcześniej nie funkcjonowały).

Wybory

Udało się sprawnie przeprowadzić wybory do Wydziałowych Rad Doktorantów i tym samym oddalić groźbę całkowitego paraliżu funkcjonowania Samorządu.

Gruntowna nowelizacja Regulaminu Samorządu Doktorantów

Przewodniczący Zarządu przygotował projekt gruntownej nowelizacji Regulaminu Samorządu Doktorantów, który został uchwalony przez Radę 21 stycznia. Następnie jego zgodność z aktami wyższego rzędu stwierdził Senat UW. Najważniejsze wprowadzone zmiany to:

1. Skrócenie kadencji organów Samorządu do roku,

2. Powołanie Komisji Wyborczej, w miejsce Komisarza Wyborczego, dzięki czemu możliwe było przeprowadzenie wyborów na jesieni 2010 r.,

3. Wprowadzenie procedury stwierdzania ważności wyborów,

4. Rozdzielenie funkcji Przewodniczącego WRD i delegata do Rady,

5. Rozdzielenie funkcji Przewodniczącego WRD i członka Zarządu,

6. Zobowiązanie Zarządu do sporządzania protokołów z obrad.

7. Uregulowanie trybu wyłaniania przedstawicieli Samorządu w poszczególnych kolegiach działających na UW.

Udział w pracach nad nowelizacją Regulaminu studiów doktoranckich

Zarząd oddelegował do pracy w zespole pracującym nad nowelizacją Regulaminu studiów doktoranckich:

1. Krzysztofa Kaletę

2. Marka Grabowskiego

3. Marię Nowak

I sformułował następujące postulaty zmian w regulaminie:

1. Należy ograniczyć swobodę decyzji kierownika studiów doktoranckich poprzez określenie, kiedy doktorant ma dane uprawnienie, a kiedy nie (np. przedłużenie studiów).

2. Należy dodać punkt o możliwości uzyskania urlopu zdrowotnego i dziekańskiego.

3. Należy sprecyzować, jakie są zasady zmiany opiekuna naukowego.

4. Mimo, że taki zapis istnieje w ustawie, uważamy, że również w regulaminie należy podkreślić nasze prawo do przerwy wypoczynkowej nie przekraczającej ośmiu tygodni w ciągu roku, wykorzystywanej w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych.

5. Należy dodać zapis dotyczący bezpłatnego kształcenia językowego doktorantów.

6. Należy wprowadzić bardziej szczegółowe przepisy i zasady finansowania

z budżetu jednostki prowadzącej studia doktoranckie kosztów związanych z pracą naukową doktorantów.

7. Za potrzebny uważamy zapis, że w wyjątkowych przypadkach, za zgodą Rady Wydziału opiekunem naukowym może być osoba niebędąca pracownikiem wydziału.

8. Doprecyzowania wymaga kwestia wpisów do indeksów. Sugerujemy dodać przepis: „opiekun naukowy lub promotor zalicza w indeksie zajęcia lub realizację innych obowiązków, odbywanych poza Uniwersytetem”.

9. Jednoznacznego zapisu wymaga kwestia obowiązków dydaktycznych – kto określa wymiar godzin dla doktoranta w danym roku, czy wydział może zdecydować, że musi to być 90 godzin. Ponadto wyjaśnienia wymaga kwestia wynagrodzenia za prowadzenie zajęć przez doktorantów bez stypendium.

10. Być może warto dodać przepis, że opieka nad doktorantem wlicza się do pensum pracowników naukowych.

11. Należy wprowadzić przepis, że organizacja roku akademickiego na studiach doktoranckich jest identyczna z organizacją roku akademickiego na UW.

12. Trzeba zaznaczyć w prawach doktoranta, że ma on prawo w razie niezaliczenia jakiegoś przedmiotu, warunkowo zaliczyć rok studiów doktoranckich i powtarzać przedmiot w kolejnej edycji (choćby odpłatnie).

13. Należy dodać przepis, że szczegółowe warunki rekrutacji określają rady jednostek organizacyjnych prowadzących studia doktoranckie nie później niż do dnia 31 marca w roku akademickim poprzedzającym rok, na który ma się odbyć rekrutacja. Warunki te zatwierdza Senat Uniwersytetu Warszawskiego najpóźniej 31 maja roku, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

14. Należy uzgodnić treść paragrafu 18 Regulaminu studiów doktoranckich z paragrafem 118 ust. 5 statutu. Doktorant w komisji rekrutacyjnej powinien mieć zagwarantowany głos stanowczy.

Monitorowanie zmian w Regulaminie Studiów na UW

Przewodniczący monitorował propozycje zmian przepisów dotyczących listy podmiotów uprawnionych do prowadzenia zajęć ze studentami. Pomysły uregulowań niekorzystnych dla doktorantów zostały ostatecznie zaniechane.

Uczestnictwo w pracach Krajowej Reprezentacji Doktorantów i Warszawskiego Porozumienia Doktorantów

Przewodniczący Zarządu współorganizował konferencję „Model Funkcjonowania Studiów Doktoranckich. Doktoranci a obszary gospodarcze – szanse i zagrożenia współpracy”, która odbyła się w czerwcu. Wygłosił także na niej referat.

Bartłomiej Banaszak wziął udział w zjeździe Krajowej Reprezentacji Doktorantów w grudniu.

Prowadzenie transparentnej polityki finansowej

W minionym roku Samorząd dysponował przeszło 160 000 zł. Zgromadzenie tej największej w historii (a także w skali kraju) kwoty było efektem wzmożonych starań przewodniczącego, któremu udało się doprowadzić do przeksięgowania kwot niewykorzystanych w latach ubiegłych. O każdym wydatku nie uwzględnionym bezpośrednio w budżecie decydował kolegialnie Zarząd i każdy wydatek był zgodny z uchwałą budżetową lub uchwałą Zarządu, co poświadcza sprawozdanie w wersji tabelarycznej będące załącznikiem do niniejszego sprawozdania.

Wspieranie działań wydziałowych rad doktorantów

Zarząd wsparł wydziałowe rady doktorantów łączną kwotą przeszło 30 000 zł., pozytywnie rozpatrując kilkadziesiąt wniosków o dofinansowanie, które przeważnie dotyczyły organizacji konferencji naukowych na UW lub wyjazdów doktorantów na konferencje odbywające się w innych ośrodkach.

Bal doktoranta

Po raz kolejny zorganizowano bal doktoranta, najstarszą  imprezę integrująca
środowiska doktoranckie na Uniwersytecie Warszawski. W
bieżącym roku uczestniczyło w niej ponad 300 doktorantów z prawie wszystkich
wydziałów.

Karta Multisport

Zarząd nawiązał współpracę ze spółką Benefit, dzięki czemu od 10 stycznia 2011 przeszło 200 doktorantów będzie mogło korzystać z kart Multisport.

Akademiki

Udało się uzyskać dla doktorantów ok. 40 miejsc w akademikach UW. Ich rozdziałem, który przebiegł stosunkowo sprawnie, zajął się Zarząd.

Świadczenia z Funduszu Pomocy Materialnej

Dzięki staraniom przewodniczącego udało się uzyskać i utrzymać podział środków w ramach FPM, który jest maksymalnie korzystny dla doktorantów (3% środków na pomoc dla doktorantów). Udało się również zakończyć negatywną praktykę wypłacania stypendium naukowego w dwóch transzach (na początku kolejnych półroczy). Obecnie stypendia te mogą być wypłacane co miesiąc (ewentualne opóźnienia spowodowane są powolnym działaniem niektórych wydziałowych komisji stypendialnych).