Samorząd Doktorantów

Uniwersytetu Warszawskiego

UWAGA! W chwili obecnej podstrony na naszej stronie nie są poprawnie wyświetlane w przeglądarce Internet Explorer - do czasu usunięcia przyczyny problemu bardzo prosimy o korzystanie z alternatywnych przeglądarek, jak np. Chrome lub Firefox.

Konkurs na logo Samorządu Doktorantów UW

październik 14th, 2015 by admin

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO

Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego

§1 Organizator

Organizatorem Konkursu na logo Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego, zwanego dalej Konkursem, jest Zarząd Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego reprezentowany przez Michała Goszczyńskiego, zwany dalej Organizatorem.

§ 2 Cel konkursu

1. Celem Konkursu jest pozyskanie najlepszego znaku graficznego, zwanego danej Logo, dla nazwy jednostki organizacyjnej: Samorząd Doktorantów UW lub dla jej akronimu SD UW.

2. Przeznaczenie Logo: do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych itp. Logo będzie wykorzystywane na stronach internetowych, jak również na papierze firmowym oraz innych drukach lub materiałach promocyjnych dotyczących Samorządu Doktorantów UW.

§ 3 Uczestnicy

1. Konkurs ma charakter ogólnopolski i jest adresowany do wszystkich zainteresowanych, pełnoletnich twórców.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

a) akceptacja i przestrzeganie warunków Konkursu;

b) dostarczenie prac konkursowych zgodnie z wymaganiami, o których mowa w niniejszym regulaminie Konkursu.

3. Nadesłanie pracy na konkurs równoznaczne jest z akceptacją regulaminu Konkursu.

§ 4 Konkurs

1. Konkurs zostanie ogłoszony 14 października 2015 r. i będzie trwał do 29 października 2015 r.

2. Zadaniem konkursowym jest opracowanie logo dla potrzeb Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego.

3. Projekt Logo należy przygotować w co najmniej jednej z 2 wersji kolorystycznych: kolorowa (o ile jest przewidziana w projekcie), czarno-biała i w skali szarości. Każdy z uczestników Konkursu może zgłosić dowolną ilość projektów logo.

4. Logo powinno zawierać nazwę Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego lub skrót tej nazwy. Dopuszczalne skróty: Samorząd Doktorantów UW ; SD UW.

5. Każde Logo powinno być przesłane wraz z imieniem i nazwiskiem twórcy/projektanta na adres mailowy: doktoranci@samorzad.uw.edu.pl do dnia 29 października 2015 r. do godziny 23:59 z dopiskiem w tytule: KONKURS NA LOGO. Pliki muszą zawierać Logo w dwóch wielkościach: o podstawie 15 cm oraz pomniejszony o podstawie 1.5 cm. Projekty należy zapisać jako pliki: AI (Adobe Illustrator) lub innym formacie wektorowym, w palecie CMYK. Projekty Logo mogą być wykonane w dowolnej technice graficznej.

6. Każde Logo powinno być wykonane samodzielnie przez uczestników Konkursu i powinno być wolne od wad prawnych. Logo może być także pracą zbiorową, w tym przypadku należy wskazać wszystkich jego twórców.

7. Niespełnienie przez uczestnika warunków formalnych lub technicznych określonych w tym paragrafie może spowodować odrzucenie pracy konkursowej przez Organizatora.

§ 5 Jury

Zwycięzca Konkursu oraz osoby wyróżnione zostaną wyłonieni przez jury składające się ze wszystkich Członków Zarządu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego.

§ 6 Nagrody

1. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł (słownie: tysiąca złotych) brutto.

2. W przypadku, gdy wybrany projekt był realizowany zespołowo, nagroda przyznana zostanie zespołowi w łącznej wysokości 1000 zł (słownie: tysiąca złotych) brutto.

3. Przyznana nagroda zostanie pomniejszona o ciężary o charakterze publicznoprawnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zakończenia konkursu bez przyznania nagrody.

5. Nagroda zostanie wypłacona wyłonionemu zwycięzcy konkursu po zawarciu umowy o przeniesie na Uniwersytet Warszawski całości praw autorskich majątkowych do Pracy konkursowej. Nagroda zostanie wypłacona przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zwycięzcę konkursu w terminie 14 dni od dnia wystawienia rachunku do wymienionej wyżej umowy.

§ 7 Ogłoszenie wyników i promocja laureatów

1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 3 listopada 2015 r., a zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony drogą mailową o rozstrzygnięciu Konkursu.

2. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie możliwość podawania do publicznej wiadomości informacji o zwycięzcy Konkursu.

§ 8 Prawa autorskie

Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do przeniesienia na Organizatora całości autorskich praw majątkowych do Pracy konkursowej w terminie 14 dni od powiadomienia go drogą mailową o rozstrzygnięciu Konkursu, wraz z oświadczeniem o nie naruszaniu przez Pracę konkursową praw osób trzecich, w tym w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich. Dokładne miejsce i data podpisania umowy przeniesienia całości autorskich praw majątkowych do Pracy konkursowej zostanie wyznaczona przez Organizatora.

§ 9 Ochrona danych osobowych

Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) dla potrzeb Konkursu.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu Konkursu i przedłużenia terminu zgłaszania prac konkursowych (Logo) do Konkursu oraz do ewentualnego niewyłonienia zwycięzcy Konkursu.

2. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie oraz przygotowaniem projektu Logo ponosi uczestnik Konkursu.

3. Ewentualne spory między Organizatorem a uczestnikami Konkursu będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

Dodatkowych informacji udziela: Daria Wawreniuk e-mail: doktoranci@samorząd.uw.edu.pl

This entry was posted on Środa, październik 14th, 2015 at 15:51 and is filed under Informacje. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.