Samorząd Doktorantów

Uniwersytetu Warszawskiego

UWAGA! W chwili obecnej podstrony na naszej stronie nie są poprawnie wyświetlane w przeglądarce Internet Explorer - do czasu usunięcia przyczyny problemu bardzo prosimy o korzystanie z alternatywnych przeglądarek, jak np. Chrome lub Firefox.

Projekt stypendialny dla doktorantów UW

październik 24th, 2011 by admin

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie PAIP zaprasza doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego, zamieszkujących w myśl Kodeksu Cywilnego na terenie woj. świętokrzyskiego, do udziału w projekcie stypendialnym pt. „Naukowe Stypendia Doktoranckie szansą na rozwój województwa świętokrzyskiego”. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.2. „Transfer wiedzy”, Poddziałanie 8.2.1. „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw”. Projekt realizowany jest przez Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości na terenie województwa świętokrzyskiego w okresie od 01.09.2011 do 31.12.2012 roku.

Głównym celem projektu pn. „Naukowe Stypendia Doktoranckie szansą na rozwój województwa” jest wsparcie rozwoju naukowego 20 młodych naukowców (w tym 10 kobiet), poszukujących innowacyjnych rozwiązań w obszarach kluczowych dla rozwoju regionu. Projekt jest skierowany do doktorantów/-ek kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa (określonych w „Regionalnej Strategii Innowacji” – dalej „RSI”), zamieszkujących na obszarze województwa świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego lub będących studentami studiów doktoranckich/posiadających otwarty przewód doktorski na uczelniach znajdujących się w województwie świętokrzyskim.

Dla uczestników Projektu przewidziano następujące formy wsparcia:

1. Stypendia naukowe. W ramach tej formy wsparcia osobom zakwalifikowanym do udziału w Projekcie przyznane będą świadczenia o charakterze stypendium naukowego, na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Całkowita kwota przyznanego stypendium dla Stypendysty/-tki może wynieść maksymalnie 36.000 PLN.

2. Wsparcie towarzyszące. Uczestnicy/-czki Projektu, z którymi Realizator Projektu podpisze „Umowę Stypendialną”, będą mogli/-ły wnioskować o przyznanie tzw. „wsparcia towarzyszącego”, na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z przygotowaniem pracy doktorskiej. Maksymalna wartość udzielonego „wsparcia towarzyszącego” dla Stypendysty/-tki może wynieść 5.000 PLN.

3. Bezpłatne szkolenia wyjazdowe (24 godz.) z zakresu m.in. praw własności intelektualnej (ang. „Intellectual Property Rights”).


Wszystkie te przewidziane do realizacji działania przyczynić się mają do wzmocnienia procesów na rzecz komercjalizacji wiedzy i transferu technologii w obszarach kluczowych dla rozwoju województwa świętokrzyskiego. Stąd też osoby ubiegające się o udział w Projekcie muszą zadeklarować, że w ramach otrzymanego wsparcia: wprowadzą innowacyjne rozwiązanie w konkretnym przedsiębiorstwie/sektorze lub wypracują konkretne rozwiązanie zaistniałych problemów.

Z wyrazami szacunku,
Dr Maciej Chłopek
Projekt “Naukowe Stypendia Doktoranckie szansą na rozwój województwa”
www.paip.pl/nsd

This entry was posted on Poniedziałek, październik 24th, 2011 at 14:33 and is filed under Informacje. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.