Samorząd Doktorantów

Uniwersytetu Warszawskiego

UWAGA! W chwili obecnej podstrony na naszej stronie nie są poprawnie wyświetlane w przeglądarce Internet Explorer - do czasu usunięcia przyczyny problemu bardzo prosimy o korzystanie z alternatywnych przeglądarek, jak np. Chrome lub Firefox.

Nowe zasady przyznawania dotacji

maj 30th, 2011 by admin

Szanowni Państwo,

Ogłaszamy nowe, czytelne i, jak ufamy, korzystne dla Doktorantów zasady przyznawania dofinansowania do projektów Doktorantów ze środków Samorządu Doktorantów (lista przyznanych w tym roku środków z podziałem na poszczególne WRD w załączniku - podsumowanie w zakładce “Legenda”). Wszystkie pozostałe informacje są, jak zawsze, dostępne w zakładce “Dofinansowywanie projektów” na naszej stronie internetowej (menu po lewej, na dole).

I. Zasady ogólne

1. Wniosek o przyznanie dotacji należy złożyć na formularzu, którego wzór znajduje się na stronie internetowej samorządu.

2. Wniosek o przyznanie dotacji należy złożyć w biurze samorządu, w godzinach jego otwarcia lub wrzucić do skrzynki na korespondencję, umieszczoną przed biurem.

3. Na wniosku odnotowuje się datę i godzinę jego wpłynięcia. Datą i godziną wpłynięcia wniosku umieszczonego w skrzynce na korespondencję, jest data i godzina wyjęcia go ze skrzynki.

4. Wnioski rozpatrywane są na najbliższym zebraniu Zarządu.

5. Zebrania Zarządu odbywają się w drugim tygodniu każdego miesiąca, za wyjątkiem lipca i sierpnia. Z uzasadnionych powodów, w szczególności świąt i innych dni wolnych, terminy zebrań mogą być przesuwane, o czym Zarząd wcześniej informuje na stronie internetowej samorządu.

6. Każdy wniosek powinien zawierać na pierwszej stronie wyraźne wskazanie “I filar” albo “II filar”.

7. W braku wskazania, z którego filaru ma pochodzić dofinansowanie, wniosek zaakceptowany przez Wydziałową Radę Doktorantów (dalej: WRD) najpierw jest rozpatrywany w I filarze, a w sytuacji wyczerpania środków należnych danej WRD, w II filarze.

8. Zarząd nie udziela dotacji w szczególności na:
- zakup żywności i napojów,
- wyżywienie, z wyjątkiem drobnych poczęstunków, zwyczajowo przyjętych,
- zakup środków trwałych,
- zakup licencji na programy komputerowe.

9. Dotacje są przyznawane w dwóch filarach: I filar – środki gwarantowane dla WRD, II filar – otwarty konkurs wniosków.

II. Zasady przyznawania dotacji w pierwszym filarze.

1. Każda WRD ma do dyspozycji 3 tys. zł rocznie.

2. Zarząd przyznaje dotacje do kwoty zaakceptowanej przez WRD. Poparcie wniosku przez WRD bez wskazania kwoty jest uważane za akceptację przez WRD całej kwoty, o jaką występuje wnioskodawca.

3. Wnioski bez akceptacji WRD nie biorą udziału w przyznawaniu dotacji w I filarze. Są rozpatrywane w II filarze.

4. Zarząd nie ocenia merytorycznie wniosków w I filarze, poza oceną zgodności przyznania dotacji z prawem.

5. Wnioski pochodzące od jednej WRD są rozpatrywane w kolejności wpływu.

6. WRD, która wyczerpie środki gwarantowane na dany rok może bez ograniczeń składać wnioski w II filarze.


III. Zasady przyznawania dotacji w drugim filarze.

1. Zgłosić wniosek może każdy doktorant, ich grupa, jak również WRD.

2. Na każdym zebraniu Zarząd może przyznać dotacje do łącznej wysokości 1500 złotych.

3. Po każdym zebraniu Zarządu środki, które nie zostały nikomu przyznane, powiększają w częściach równych pule środków na wszystkich zebraniach pozostałych do końca roku kalendarzowego.

4. Zarząd przyznaje dotacje, biorąc pod uwagę: zasięg projektu, jego wartość merytoryczną i zgodność z celami samorządu doktorantów.

Zarząd Samorządu Doktorantów UW

JF

This entry was posted on Poniedziałek, maj 30th, 2011 at 10:04 and is filed under Informacje. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.