Samorząd Doktorantów

Uniwersytetu Warszawskiego

UWAGA! W chwili obecnej podstrony na naszej stronie nie są poprawnie wyświetlane w przeglądarce Internet Explorer - do czasu usunięcia przyczyny problemu bardzo prosimy o korzystanie z alternatywnych przeglądarek, jak np. Chrome lub Firefox.

Archive for październik, 2011

Projekt stypendialny dla doktorantów UW

październik 24th, 2011 by admin

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie PAIP zaprasza doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego, zamieszkujących w myśl Kodeksu Cywilnego na terenie woj. świętokrzyskiego, do udziału w projekcie stypendialnym pt. „Naukowe Stypendia Doktoranckie szansą na rozwój województwa świętokrzyskiego”. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.2. „Transfer wiedzy”, Poddziałanie 8.2.1. „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw”. Projekt realizowany jest przez Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości na terenie województwa świętokrzyskiego w okresie od 01.09.2011 do 31.12.2012 roku.

Głównym celem projektu pn. „Naukowe Stypendia Doktoranckie szansą na rozwój województwa” jest wsparcie rozwoju naukowego 20 młodych naukowców (w tym 10 kobiet), poszukujących innowacyjnych rozwiązań w obszarach kluczowych dla rozwoju regionu. Projekt jest skierowany do doktorantów/-ek kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa (określonych w „Regionalnej Strategii Innowacji” – dalej „RSI”), zamieszkujących na obszarze województwa świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego lub będących studentami studiów doktoranckich/posiadających otwarty przewód doktorski na uczelniach znajdujących się w województwie świętokrzyskim.

Dla uczestników Projektu przewidziano następujące formy wsparcia:

1. Stypendia naukowe. W ramach tej formy wsparcia osobom zakwalifikowanym do udziału w Projekcie przyznane będą świadczenia o charakterze stypendium naukowego, na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Całkowita kwota przyznanego stypendium dla Stypendysty/-tki może wynieść maksymalnie 36.000 PLN.

2. Wsparcie towarzyszące. Uczestnicy/-czki Projektu, z którymi Realizator Projektu podpisze „Umowę Stypendialną”, będą mogli/-ły wnioskować o przyznanie tzw. „wsparcia towarzyszącego”, na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z przygotowaniem pracy doktorskiej. Maksymalna wartość udzielonego „wsparcia towarzyszącego” dla Stypendysty/-tki może wynieść 5.000 PLN.

3. Bezpłatne szkolenia wyjazdowe (24 godz.) z zakresu m.in. praw własności intelektualnej (ang. „Intellectual Property Rights”).


Wszystkie te przewidziane do realizacji działania przyczynić się mają do wzmocnienia procesów na rzecz komercjalizacji wiedzy i transferu technologii w obszarach kluczowych dla rozwoju województwa świętokrzyskiego. Stąd też osoby ubiegające się o udział w Projekcie muszą zadeklarować, że w ramach otrzymanego wsparcia: wprowadzą innowacyjne rozwiązanie w konkretnym przedsiębiorstwie/sektorze lub wypracują konkretne rozwiązanie zaistniałych problemów.

Z wyrazami szacunku,
Dr Maciej Chłopek
Projekt “Naukowe Stypendia Doktoranckie szansą na rozwój województwa”
www.paip.pl/nsd

Category: Informacje | No Comments »

Zwołanie posiedzenia Rady SD UW

październik 20th, 2011 by admin

Przewodniczący Rady Samorządu Doktorantów UW zawiadamia o posiedzeniu Rady, które odbędzie się dnia 3 listopada 2011 r.   o godz. 19:00 w Biurze Samorządu Doktorantów (pok. 100 w budynku Samorządów Studentów i Doktorantów UW, ul. Krakowskie Przedmieście 24, Mały Dziedziniec UW).

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wystąpienie zaproszonego gościa - przedstawiciela Uniwersytetu Otwartego.
3. Ustalenie liczby członków Komisji Wyborczej Doktorantów.
4. Powołanie komisji skrutacyjnej.
5. Wybór członków Komisji Wyborczej Doktorantów.
6. Przedstawienie przez przewodniczącego bieżących prac Zarządu.
7. Zajęcie przez Radę stanowiska w przedmiocie następujących zagadnień:
a) korzystanie przez doktorantów z usług firmy Benefit Systems w roku 2012,
b) zasady przyznawania doktorantom miejsc w domach studenckich i Domu Pracownika Naukowego,
c) możliwość korzystania przez doktorantów z nauki języków obcych w jednostkach UW,
d) nowelizacja Regulaminu Samorządu Doktorantów UW,
e) zasady dofinansowania inicjatyw doktorantów przez Zarząd,
f) wprowadzony obowiązek prowadzenia zajęć dydaktycznych przez wszystkich doktorantów.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Do udziału w posiedzeniu z prawem głosu uprawnieni są Delegaci Wydziałowych Rad Doktorantów, wybrani zgodnie z przepisami ordynacji wyborczej Samorządu Doktorantów UW. Uprawnienie do udziału w posiedzeniu ustala się na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego przez Delegata bezpośrednio przed Radą.

Do udziału w posiedzeniu bez prawa głosu uprawniona jest każda inna osoba.

Serdecznie zapraszamy.

Category: Informacje | No Comments »

nagrody za najlepsze projekty naukowe studentów i doktorantów -StRuNa 2011

październik 18th, 2011 by admin

Zapraszamy studentów i doktorantów Państwa uczelni do udziału w pierwszej ogólnopolskiej edycji Konkursu StRuNa (nazwa od St -udencki Ru -ch Na -ukowy), którego celem jest wybranie najlepszych projektów naukowych oraz nagrodzenie osób i instytucji , które przyczyniły się do ich realizacji.

Patronat nad konkursem objęła profesor Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

W pierwszej edycji Konkursu StRuNa zostaną nagrodzone koła naukowe i inneorganizacje studenckie, które zrealizowały swoje projekty między 1 października 2010 roku a 30 września 2011 roku.

Konkurs StRuNa posiada 7 kategorii:

  • “Projekt roku 2011″,
  • “Konferencja roku 2011″,
  • “Wyprawa roku 2011″,
  • “Publikacja roku 2011″,
  • “Koło naukowe roku 2011″,
  • “Opiekun roku 2011″,
  • “Sponsor roku 2011″.

Zgłoszenia na Konkurs należy wysyłać za pośrednictwem strony www.struna.edu.pl .

do 25 października 2011 roku (wtorek), do godziny 23:59.

Uroczysta gala wręczenia nagród w Konkursie StRuNa odbędzie się 5 listopada 2011 roku w Warszawie.

Konkurs jest częścią Programu StRuNa, który polega na promocji ruchu naukowego studentów i doktorantów.

Nazwa StRuNa to skrótowiec utworzony z pierwszych liter słów St-udencki Ru-ch Na-ukowy.

W ramach Programu powstaje również ogólnopolska baza organizacji realizujących projekty naukowe dla studentów. Obecnie zawiera ona informacje o 4700 kołach.  Sprawdź czy jest w niej Twoja organizacja i czy wszystkie dane o niej są poprawne.

Tylko figurowanie w bazie pozwala ubiegać się o nagrody za najlepsze projekty naukowe. Baza dostępna jest na stronie www.struna.edu.pl .

_____________________________________________________________________

Program StRuNa jest realizowany pod patronatem profesor Barbary Kudryckiej, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Programem administruje Fundacja “Fundusz Pomocy Studentom”.

Partnerami Programu są Parlament Studentów RP i Krajowa Reprezentacja Doktorantów.

Category: Informacje | No Comments »

V AKADEMIA POLITOLOGICZNA “POLITYKA A EKONOMIA”

październik 10th, 2011 by admin

Koło Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Portal Politologiczny Politeja.pl zapraszają do wzięcia udziału w studencko - doktoranckiej konferencji - “V Akademii Politologicznej “Polityka a ekonomia“- poświęconej związkom nauk politycznych i społecznych z ekonomią.Odbędzie się ona na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w dniach 8-9 grudnia 2011 r. (czwartek - piątek). Jej celem będzie prezentacja osiągnięć w zakresie badań dotyczących problematyki leżącej na styku dziedzin polityki i ekonomii w ujęciu interdyscyplinarnym (politycznym, historycznym, filozoficznym, socjologicznym oraz ekonomicznym). Patronat nad konferencją objął Ośrodek Myśli Politycznej.

Organizatorzy zapraszają do nadsyłania formularzy rejestracyjnych wraz z abstraktami (500-1000 znaków) na adres e-mail: politykaaekonomia@gmail.com. Formularze dostępne są do pobrania na stronie: www.uj.edu.pl/web/knp

TERMINY I OPŁATY:

Rejestracja i nadsyłanie abstraktów :    15.10.2011 r.
Ostateczny termin nadsyłania pełnych tekstów wystąpień:   30.11.2011 r.
Data konferencji:  8-9.12.2011 r.
Opłata dla uczestników (obejmuje publikację) :   80 zł

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących konferencji, rejestracji oraz opłat udzielają także koordynatorzy pod adresem:politykaaekonomia@gmail.com

KONTAKT:

- Koło Nauk Politycznych UJ     www.uj.edu.pl/web/knp
- Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ     http://www.inp.uj.edu.pl/
- Portal Politologiczny Politeja.pl       http://politeja.pl/
- Ośrodek Myśli Politycznej          http://www.omp.org.pl/
FACEBOOK KONFERENCJI: http://www.facebook.com/pages/V-Akademia-Politologiczna-Polityka-a-ekonomia/129593687135291

Category: Informacje | No Comments »