Zarządzenia JMR w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022 oraz organizacji zajęć dydaktycznych, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym

Zarządzenia JMR w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022 oraz organizacji zajęć dydaktycznych, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym

❗❗ KOMUNIKAT/ ANNOUNCEMENT ❗❗ [English information below]
 
Zgodnie z nowymi zarządzeniami JMR z dnia 16 września 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022 oraz organizacji zajęć dydaktycznych, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym na Uniwersytecie Warszawskim:
 
ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA
 
➡️ Zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Warszawskim będą co do zasady prowadzone w trybie stacjonarnym.
➡️ Na studiach stacjonarnych: pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz w szkołach doktorskich wybrane zajęcia dydaktyczne, w szczególności wykłady, kursy i szkolenia, mogą być wyjątkowo prowadzone w trybie zdalnym.
➡️ Na studiach niestacjonarnych: pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, na studiach doktoranckich, jak również na studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach wszystkie zajęcia dydaktyczne mogą być prowadzone w trybie zdalnym.
➡️ W ramach konkretnego przedmiotu grupy zajęciowe mogą zostać podzielone na te, które realizują zajęcia w trybie stacjonarnym oraz te, które realizują je w trybie zdalnym.
➡️ Lektoraty z języków obcych nowożytnych oraz zajęcia ogólnouniwersyteckie mogą być prowadzone w trybie zdalnym.
 
PROWADZENIE ZAJĘĆ W TRYBIE ZDALNYM
 
ℹ O prowadzeniu zajęć dydaktycznych w całości lub w części w trybie zdalnym może zdecydować:
 
🔹 kierownik jednostki dydaktycznej − w odniesieniu do zajęć na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach podyplomowych;
🔹 kierownik studiów doktoranckich – w odniesieniu do zajęć prowadzonych na studiach doktoranckich;
🔹 dyrektor szkoły doktorskiej – w odniesieniu do zajęć prowadzonych w szkole doktorskiej;
🔹 kierownik jednostki organizacyjnej lub inna wyznaczona przez niego osoba – w odniesieniu do kursów i szkoleń.
 
Zajęcia dydaktyczne w trybie zdalnym nie mogą odbywać się wyłącznie asynchronicznie.
 
OKRESOWE PROWADZENIE ZAJĘĆ W TRYBIE ZDALNYM
 
➡️ Zajęcia dydaktyczne, które z założenia miały odbywać się stacjonarnie, mogą przez określony czas być prowadzone zdalnie, za zgodą odpowiednio kierownika jednostki dydaktycznej lub dyrektora szkoły doktorskiej.
➡️ O przejściu na tryb zdalny uczestnicy zajęć muszą zostać poinformowani z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem.
 
EGZAMINY I ZALICZENIA
 
➡️ Egzaminy i zaliczenia będą prowadzone w trybie stacjonarnym.
➡️ W uzasadnionych przypadkach możliwe będzie przeprowadzenie weryfikacji efektów uczenia się w trybie zdalnym.
➡️ Egzaminy dyplomowe przeprowadzane będą w trybie stacjonarnym. O ewentualnym trybie zdalnym decyduje kierownik jednostki dydaktycznej na wniosek kierującego pracą dyplomową.
 
EGZAMINY I ZALICZENIA W TRYBIE ZDALNYM
 
➡️ Informacje na temat przeprowadzenia egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym będą zamieszczane w sylabusie przedmiotu. Brak takiej adnotacji w sylabusie będzie oznaczać, że egzamin czy zaliczenie odbędzie się w trybie stacjonarnym.
➡️ W uzasadnionym przypadku kierownik jednostki dydaktycznej lub dyrektor szkoły doktorskiej będzie mógł podjąć decyzję o zdalnej formie zaliczenia czy egzaminu, gdy w sylabusie nie zostało to uwzględnione.
➡️ Do przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w trybie zdalnym co do zasady będą używane następujące narzędzia informatyczne: platforma e-learningowa „Kampus”; narzędzia Google dostępne w pakiecie „G Suite dla Szkół i Uczelni”, w szczególności Google Meet; Microsoft Teams i „Zoom”.
➡️ Egzaminy certyfikacyjne z języków obcych nowożytnych mogą odbywać się zdalnie.
 
KONSULTACJE I DYŻURY DYDAKTYCZNE
 
➡️ Konsultacje i dyżury dydaktyczne nauczycieli akademickich dla studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych będą odbywać się stacjonarnie w budynkach Uniwersytetu Warszawskiego.
➡️ W uzasadnionych przypadkach konsultacje i dyżury dydaktyczne mogą odbywać się zdalnie.
 
ZAKRYWANIE UST I NOSA
 
➡️ W budynkach Uniwersytetu Warszawskiego obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki.
➡️ Prowadzący zajęcia może zdecydować, że ze względu na charakter zajęć uczestnicy mogą nie używać maseczki.
➡️ Prowadzący zajęcia są zwolnieni z obowiązku zakrywania ust i nosa.
 
UCZESTNICY ZAJĘĆ Z GRUP ZAGROŻONYCH
 
➡️ Studenci i doktoranci, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w trybie stacjonarnym, mogą wystąpić do kierownika jednostki dydaktycznej o zgodę na indywidualną organizację studiów lub do dyrektora szkoły doktorskiej o zgodę na indywidualny tryb kształcenia.
➡️ Nieobecność na zajęciach prowadzonych w trybie stacjonarnym wynikająca ze skierowania na kwarantannę lub izolację będzie usprawiedliwiona.
 
Po więcej informacji dotyczących organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 zapraszamy na strony:
——-
 
❗❗ Announcement ❗❗
 
In accordance with the new ordinances on the organization of education in the 2021/2022 academic year and the organization of classes, exams and examination credits in remote mode at the University of Warsaw:
 
ORGANIZATION OF EDUCATION
 
➡️ Classes at the University of Warsaw will, as a rule, be conducted on a full-time basis.
➡️ In full-time first-cycle and second-cycle studies, uniform master’s studies and in doctoral schools, selected didactic classes, in particular lectures, courses and training, may exceptionally be conducted remotely.
➡️ In part-time studies: first and second cycle studies, uniform master’s studies, doctoral studies, as well as postgraduate studies, courses and training, all classes may be conducted remotely.
➡️ Within a specific subject, class groups can be divided into those that conduct classes in the stationary mode and those that conduct them remotely.
➡️ Modern foreign language courses and general university classes may be conducted remotely.
 
CONDUCTING CLASSES IN REMOTE MODE
 
ℹ The following may decide about conducting didactic classes in full or in part remotely:
 
🔹 head of a teaching unit – in relation to classes in first-cycle studies, second-cycle studies, uniform master’s studies and post-graduate studies;
🔹 head of doctoral studies – in relation to classes conducted in doctoral studies;
🔹 director of a doctoral school – with regard to classes conducted at the doctoral school;
🔹 head of the organizational unit or another person designated by him – in relation to courses and training.
 
Classes in remote mode cannot be held only asynchronously.
 
PERIODIC CLASSES IN REMOTE MODE
 
➡️ Classes, which were supposed to be held stationary, may be conducted remotely for a specified period of time, with the consent of the head of the didactic unit or the director of the doctoral school, respectively.
➡️ Participants must be informed at least 24 hours in advance about the transition to remote mode.
 
EXAMS AND CREDITS REMOTE MODE
 
➡️ Exams and credits will be conducted in a full-time mode.
➡️ In justified cases, it will be possible to verify learning outcomes remotely.
➡️ The diploma examinations will be conducted on a full-time basis. The decision about the possible remote procedure is made by the head of the teaching unit at the request of the supervisor of the diploma dissertation.
 
REMOTE EXAMINATIONS AND CREDITS
 
➡️ Information on the conduct of exams and credits remotely will be included in the subject syllabus. Lack of such an annotation in the syllabus will mean that the exam or credit will be held in the full-time mode.
➡️ In a justified case, the head of the teaching unit or the director of a doctoral school will be able to decide on a remote form of credit or examination, when this has not been included in the syllabus.
➡️ In principle, the following IT tools will be used to conduct credits and examinations remotely: „Kampus” e-learning platform; Google tools available in the „G Suite for Schools and Universities” package, in particular Google Meet; Microsoft Teams and „Zoom”.
➡️ Certification exams in modern foreign languages ​​may be held remotely.
 
CONSULTATIONS AND TEACHING SHIPS
 
➡️ Consultations and teaching ships of academic teachers for students, doctoral students and postgraduate students will be held in the buildings of the University of Warsaw.
➡️ In justified cases, consultations and didactic duty hours may be held remotely.
 
COVERING LIPS AND NOSE
 
➡️ In the buildings of the University of Warsaw, it is obligatory to cover the mouth and nose with a mask.
➡️ The teacher may decide that, due to the nature of the activity, participants may not use a mask.
➡️ The instructors are exempt from the obligation to cover their mouth and nose.
PARTICIPANTS OF CLASSES FROM ENDANGERED GROUPS
 
➡️ Students and doctoral students who, due to their health condition, cannot participate in full-time classes, may apply to the head of the didactic unit for consent to the individual organization of studies or to the director of the doctoral school for consent to individual education.
➡️ Absence from classes conducted in a stationary mode resulting from a referral to quarantine or isolation will be excused.
 
Detailed information on the organization of education in the winter semester of the 2021/2022 academic year can be found here (in Polish only):
Czytaj dalej

PILNE: Rejestracja na zajęcia dla wszystkich doktorantów i doktorantek / URGENT: Registration for classes for all PhD students

PILNE: Rejestracja na zajęcia dla wszystkich doktorantów i doktorantek / URGENT: Registration for classes for all PhD students

Drogie i Drodzy,
❗ w dniu 19.09.2021 o godz. 20:01 została uruchomiona w USOS, dedykowana wszystkim doktorantom/tkom, III tura rejestracji na zajęcia metodologiczne oferowane przez Szkołę Doktorską Nauk Humanistycznych w semestrze zimowym 2021/22. 
 
ℹ Rejestracja w ramach tej tury zakończy się 21.09.2021 o godz. 23:59.
 
 
🔹 Śpieszymy również poinformować, że niebawem rozpocznie się dodatkowa rejestracja na zajęcia organizowane w semestrze zimowym 2021/2022 przez Szkołę Doktorską Nauk Społecznych.
 
 
👉 W obecnej III turze rejestracji będzie możliwe jedynie zarejestrowanie się na wybrany przedmiot, tzn. po zarejestrowaniu na przedmiot nie będzie możliwości wyrejestrowania się z niego w systemie USOSweb. 
 
📍 Rejestracja jest otwarta dla doktorantów i doktorantek ze Szkół Doktorskich UW oraz studentów i studentek realizujących studia doktoranckie na UW.
 
🔹 Z tej oferty zajęć polecamy Wam w szczególności przedmiot dr hab. Marcina Rzeszutka z Wydziału Psychologii UW pt. Behavioral Finance.
 
 • W celu zapisu na zajęcia należy skontaktować się z administratorem Quantitative Psychology and Economics, Piotrem Mandera z Wydziału Nauk Ekonomicznych [pmandera[at]wne.uw.edu.pl ]. Dokona on manualnego zapisu w USOS, zgodnie z kolejnością napływu zgłoszeń mailowych. W grupie jest aktualnie 20 wolnych miejsc.
 • Zapisy trwają do wyczerpania miejsc lub końca września.
 • Wszelkie informacje na temat kursu dostępne są w USOSweb, kod przedmiotu: 2400-SZD-QPE-BF.
—-
Dear PhD students,

❗On September 19, 2021 at 20:01 3rd round of registration for methodological classes offered by the Doctoral School of Humanities in the winter semester 2021/22 was launched in USOS (it’s dedicated to all doctoral students).

 Registration for this round will end on September 21 at 23:59.

 🔹 We are also in a hurry to inform you that additional registration for classes organized in the winter semester 2021/2022 by the Doctoral School of Social Sciences will begin soon.

 👉 In the current third round of registration, it will only be possible to register for the selected course, i.e. after registering for the course, it will not be possible to deregister from it in the USOSweb system.

📍 Registration is open to PhD students from Doctoral Schools as well as students pursuing doctoral studies at the University of Warsaw.

🔹 From this offer of classes, we recommend the subject of dr hab. Marcin Rzeszutek from the Faculty of Psychology „Behavioral Finance”.

 • In order to sign up for classes, please contact the Quantitative Psychology and Economics administrator, Piotr Mandera from the Faculty of Economic Sciences [pmandera [at] wne.uw.edu.pl]. He will make a manual entry in the USOS, in accordance with the order of the inflow of e-mail notifications.
 • There are currently 20 vacancies in the group. Registration continues until there are no places available or the end of September.

🔹 All information about the course is available at USOSweb, course code: 2400-SZD-QPE-BF.

Czytaj dalej

Doktorancki Festiwal Otwartej Nauki/ Doctoral Festival of Open Science (DFON)

Doktorancki Festiwal Otwartej Nauki/ Doctoral Festival of Open Science (DFON)

W dniach 16-18 września 2021 r. odbędzie się druga edycja Doktoranckiego Festiwalu Otwartej Nauki (DFON), podczas której będziecie miały/mieli okazję wysłuchać wielu ciekawych prelekcji! W czwartek i piątek festiwal odbędzie się w formie online (na platformie Zoom). Nie może Was tam zabraknąć.
 1. Szczegółowy program
 2. Książka abstraktów
 3. Formularz zgłoszeniowy (dla słuchaczek/słuchaczy)

Gorąco zachęcamy do zarejestrowania się w ww. formularzu, co umożliwi otrzymanie linku do głosowania w konkursie na najciekawsze wystąpienie DFON-u 2021. W konkursie można wybrać najlepszą prelekcję w każdej z czterech sekcji tematycznych, wygłoszoną w języku polskim lub w języku angielskim:
▪️ nauki humanistyczne
▪️ nauk społeczne
▪️ nauk ścisłe i przyrodnicze
▪️ interdycyplinarne.

Regulamin Konkursu.

Sponsorem nagród w konkursie (e-booków) jest Wydawnictwo Naukowe PWN SA.

___
On  16-18 September 2021 the second edition of the Doctoral Festival of Open Science (DFON) awaits you. You can enjoy there many exciting speeches! On Thursday and Friday the festival will take place online (on the Zoom platform). You can’t miss it.
 1. Detailed schedule
 2. Abstract book
 3. Application form (for audience)

We would like to invite you to register through the above form, which enables you to vote in the competition for the most interesting speech of DFON 2021. In this competition you can choose the best speech in each of the four thematic sections, that were delivered in Polish or in English:

▪️ humanities
▪️ social sciences
▪️ exact and natural sciences
▪️ Interdisciplinary.

Rules of the competition.

The prizes in the competition (e-books) were sponsored by Wydawnictwo Naukowe PWN SA.

Czytaj dalej

Popływaj we wrześniu / Swim in September

Popływaj we wrześniu / Swim in September

Sport to zdrowie! Może to i wyświechtane hasło, ale jakże prawdziwe. Przekonać się można o tym aż nadto, kiedy od pisania doktoratu, czyt. wielogodzinnej pracy przy biurku, strzyka to tu to tam 😉
Śpieszymy z ratunkiem! We wrześniu możecie za okazaniem ważnej legitymacji korzystać z pływalni na ul. Banacha 2a.

____

Sport is health! It may be a well-worn slogan, but how true this is. You can find out about it too much, when from writing a doctoral dissertation, in other words long hours at a desk, it hurts here and there 😉
We rush to the rescue! In September, upon presentation of a valid ID card, you can use the swimming pool at Banacha 2a.

Czytaj dalej

Konkurs Prezentacji w Paryżu: zgłoś się do 17 września / Pitch Contest in Paris: apply by 17 September

Konkurs Prezentacji w Paryżu: zgłoś się do 17 września / Pitch Contest in Paris: apply by 17 September

Drogie i Drodzy,
zachęcamy gorąco do wzięcia udziału w wydarzeniu organizowanym w ramach 4EU+ Alliance.
Pépite Île-de-France ogłosiło nabór do Międzynarodowego Konkursu Prezentacji (International Pitch Contest).
 
🔹 Konkurs jest częścią Międzynarodowego Szczytu Przedsiębiorczości Studentów, który odbędzie się w Paryżu 9 i 10 listopada 2021 r. 
 
🔹 Skierowany do studentów/tek i młodych absolwentów/tek podążających ścieżką przedsiębiorczości, International Pitch Contest jest wyjątkową okazją dla młodych przedsiębiorców/czyń do zaprezentowania swojego projektu zróżnicowanej publiczności.
 
🔹 Wydarzenie odbędzie się w formie hybrydowej w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Sorbony (CICSU). 
 
❗ Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w ten piątek (17 września 2021 r.)
 
🔹 W przypadku pytań dotyczących zgłoszeń do International Pitch Contest, prosimy o kontakt: amado[at]fnege.fr.
 
🔹 Link do formularza zgłoszeniowego znajdziecie na stronie Pépite Île-de-France: https://www.pepite-idf.fr/apply.
 
——

 

Dear PhD students,
we strongly encourage you to take part in the event organized as part of 4EU+ Alliance.
📍 Pépite Île-de-France launched an International Pitch Contest in the framework of the Student Entrepreneurship International Summit.
 
🔹 The Student Entrepreneurship International Summit will take place in Paris on November 9 and 10, 2021.
 
🔹 Aimed at students and young graduates pursuing an entrepreneurial path, the International Pitch Contest is a unique opportunity for young entrepreneurs to present their project to a diverse audience.
 
🔹The event will take place at the Sorbonne University International Conference Centre (CICSU). It will be held both physically and virtually.
 
❗ Applications are open until this Friday – September 17th, 2021.
 
🔹 If you have any questions regarding the applications for the International Pitch Contest, please contact: amado[at]fnege.fr.
 
🔹 You can find a link to the application form on the Pépite Île-de-France website: https://www.pepite-idf.fr/apply.

 

Czytaj dalej